مهسا ابراهیمی نژاد  آزاد اسلامی گرگان

يكي از بيماري هايي كه اخيرا در كلمبيا بر روي گل ميخك ثبت شده است (درباره ي گل ميخك وجود داشته است) نماتد ي كيسه اي يا كيست انگلي است كه توسط هترودراتري فولي به وجود آمده است. افزايشي در پلاسيدگي (پژمردگي )عروقي كه به وسيله فساريوم اكسيس پروم F.SP. ديانتي به وجود آمده بود در برخي از گلخانه ها مشاهده شد كه توسط دو پاتوژن تحت تأثير قرار گرفته بود. آزمايشي در يك گلخانه ي تجاري با نمونه ي كوچك گل ميخك از گونه ي رد بارون انجام شد. ضد عفوني كننده هايي مانند دي دي متي لسيوتيوسيانات، دازومت و سديم متام قبل از كاشتن در خاك به كار برده شدند به صورت تنهايي و يا با تركيب شدن با نما تيسيسه هاي غير ضد عفوني كننده مانند كاربوفوران واكسي آميل و در سه زمان مختلف براي كنترل كردن نماتد (انگل) به كار برده مي شدند. ضد عفوني كننده ها از نماتيسيدهاي غير ضد عفوني كننده براي كاهش تعداد نسخانه ها در خاك مؤثرتر و مفيدتر بودند.

بهترين روش دي دي متي ليسوتيوسيانات با 52 درصد كاهش جمعيت كيست هاي زنده ماندني و 38 درصد كاهش جمعيت شفيره در خاك بوده است، كاهش 15 روزه ي زمان بر داشت گل ، 9 درصد افزايش در ميزان محصول و 19% افزايش در درآمد خالص از نتايج آن بوده است. در ميان 3 نمونه نماتيسيدهاي غير ضد عفوني كننده بهترين ها الديكارب و كاربوفيوران بودند كه در زمان كاشت به كار بدره مي شدند. اوكساميل كه 30 روز پس از كاشت به كار برده شده است هم نتايج مشابهي را نشان داده است (به كار بردن اكساميل 30روز بعد از كاشت اين نتيجه را مي دهد. تركيب ضد عفوني كننده ها با نماتيسيدهاي غير ضد عفوني كننده كنترل نماتد و بازده و كيفيت گل ها را افزايش نداد تركيب اين دو نمونه از نماتيسيدها هزينه هاي توليدي را افزايش داده است.

2.3 سخت پوست : مواد زايد سخت پوست نشان داده شده است كه فعاليت نماتيسيدي قوي دارند. چون كتين مي تواند فيتوتوكسيد باشد و يك ميزان باريك و پايين CN دارد، بعضي مطالعات اثر مخلوط كردن مواد كتيني را با يك منبع از كربن موجود مانند مواد زايد هميسلولوزيك بررسي كرده اند تا نيتروژن اضافي را كه فعاليت ميكروبي را تحريك مي كند بي حركت كنند. مواد الحاقي كتيني نشان داده شده است كه جمعيت نماتد را سركوب مي كند، (از بين مي برد)، با آ‍زاد كردن آمونياك در طول تجزيه شدن ، و با تحريك و ترغيب كردن ارگانيسم هاي كتينيوليك مانند باكتري ها و اكتينوميسيدها كه پوسته هاي نازك و شكننده ي نماتد را مورد حمله قرار مي دهند . ميزان كاربرد كتين لازم براي كنترل رضايتبخش نماتد ها در حدود 3 تا 4 ton/acre  مي باشد. اين به اين معني است كه كتين براي چنين كاربردي مناسب نيست، و هنگامي كه از نظر تجاري توليد مي شده است ، بسيار گران تر از متيل بروميد نشان داده شده است . (اثبات شده است)

مقادير مواد الحاقي خاك كه براي ايجاد تغييرات مفيد در ميكروفولاي خاك لازم هستند معمولا بيش از ton/ha 5 هستند و كاربرد آن ها فقط بر روي محصولات با ارزش ، اقتصادي خواهد بود.

3-معاندهاي (مخالف هاي) زيستي (آنتاگونيست هاي زيستي) : امروزه ، ارگانيسم هاي بسيار ريز فراواني به عنوان معاندهاي نماتد هاي انگلي گياه شناخته شده اند . عوامل زيستي (بيولوژيكي) كنترل كننده كه به صورت مفيدي عليه نسخانه ها عمل مي كنند در خاكهاي كشت شده در دنيا بسيار فراوان و گسترده هستند و مي توانند كمك كنند كه نسخانه ها كنترل شوند. اين ارگانيسم ها در ميزبان هاي نماتد اي گوناگون و آب و هواهاي مختلف و شرايط محيطي متفاوت يافت مي شوند. علاقه و توجه به استفاده از معاندهاي (حريف هاي ) زيستي براي كنترل نماتد هاي انگلي گياهان ، با كشف نماتد هاي شكارگر ، قارچ ها و يك نماتد انگلي كه ابتدا به   Duboscqia penetrants معروف بوده (thorne 1940)  ، اما بعدا تغيير نام داده است و Pasteuria penetrants ناميده شده است، افزايش يافته است و تحريك و ترغيب شده است. ديگر معاندهاي نماتد ها شامل بندپايان، نماتد هاي شكارگر، و گونه اي از ديگر ارگانيسم هاي بي مهره هستند.

هرچند رشد معاندها به عنوان عواملي براي كنترل زيستي نماتد هاي انگلي گياه بسيار كند و ناياب بوده است (وجود نداشته است) . هرچند انواع گوناگون مواد آلي رشد بعضي از اين ارگانيسم هاي بسيار ريز را حمايت مي كند (افزايش مي دهد) ، اضافه كردن چنين موادي به خاك صيدگري و شكار نسخانه را افزايش نداد Hirsutella rhossiliensis هم واقعا كاهش يافت با اضافه كردن مواد الحاقي به خاك . رشد تجاري كنترل بيولوژيكي احتمالا بستگي به انتخاب يك عامل تكي يا فرآورده هاي آن دارد، اما تاكنون محدود بوده است چون روش هاي توليد فراوان هنوز توسعه نيافته اند ، به جز چند مورد جزئي.

چون بخش گسترده اي از معاندهاي نماتد اي بالقوه در بيشتر خاك ها رخ مي دهند (عمل مي كنند)، جنبه هاي گوناگون كنترل بيولوژيكي (زيستي) نماتد هاي انگلي گياه چندين بار مرور و بررسي شده اند. تأثير نماتدي  يك معاندي كه به طور طبيعي عمل مي كند ، ممكن است تحت تأثير شرايط محيطي قرار گيرد. تبادلات بين نماتد هاي انگلي گياه و معاندهاي قارچي ، باكتريايي و بي مهره به شكل متفاوتي تحت تأثير چندين عامل بيوتيك و آبيوتيك قرار مي گيرند. تلاش هايي براي دستكاري محيط خاك به منظور ارتقاي كنترل بيولوژيكي (زيستي ) معمولا با استفاده از مواد الحاقي آلي انجام مي شده است . عوامل كنترل زيستي نماتد ها احتمال نمي رود كه سرعت فعاليت نماتيسيدها را داشته باشند، و براي كاهش ماندگار و طولاني تعداد نماتد ها بايد آن را با ديگر روش ها تلفيق كرد.

1-3 معاندهاي قارچي:

بسياري از ارگانيسم ها از نماتد ها تغذيه مي كنند اما علاقه و توجه بيشتر بر روي معاندهاي قارچي بوده است ، مخصوصا آن هايي كه ميزبان هايشان را با گل دام هاي خاص ، محدود و مهار مي كنند. توجه خاصي نسبت به گونه هاي قارچي داخل انگلي ايجاد شده است و علاقه اي هم براي آن هايي كه نماتد هاي  بي حركت داخل انگلي را تحت تأثير قرار مي دهند به وجود آمده است و در دهه ي گذشته بسيار هم افزايش يافته است . بسياري از قارچ هاي توليد شده در خاك، معاندهاي (حريف هاي ) نماتد ها توصيف و معرفي شده اند. اينها شامل دامهاي نماتد اي يا قارچ هايي كه سم متابوليت توليد مي كنند، هستند . بعضي از گونه هاي قارچ ها اين توانايي را دارند كه به مونث هاي جوان حمله كنند و همچنان كه اين مونث ها بيشتر در خاك قرار مي گيرند، به شكل فزاينده اي نسبت به قارچ حساس و آسيب پذير مي شوند. بيش از 150 گونه ي قارچ از مونث ها تفكيك و جداسازي شده ان يا كيسه هاي Heterodere شامل Exophiala tusarium و گونه هاي:

Glicocladium,Neocomsospora,Paraphoma,phoma,stagonospora,

verticillium,Dictyochaeta,pyrenchara  كنترل طبيعي توسط بعضي از اين قارچ ها درباره ي نماتد هاي كيسه اي و ريشه اي گزارش شده است.

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 18 Jun 2008 و ساعت 11 PM |

                                         الهام همزه پور

از فن كشت بافت براي توليد تجاري گياهان عاري از پاتو‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژن و به منظور حفاظت از گياهان كمياب و در حال انقراض استفاده ميشود.در اين روش از تكنيك هايي مثل كشت مريستم و ريز نمونه ها در محيط آزمايشگاهي (درون شيشه)استفاده مي شود.گياه Anoectochilus formosanus يك گياه دارويي چند ساله ي كند رشد و بومي تايوان كه بوسيله ي بذر تكثير مي شود ولي نشاهاي آن حدود 3-2 سال طول مي كشد تا بالغ شوند و توليد بذر كنند. استفاده از گونه هاي اين گياه براي تكثير به علت حساسيت فوق العاده زيادآن به پوسيدگي ساقه و ريزوم قارچ Fusarium oxysporum كاري مشكل است.هم اكنون روشهايي به منظور توليد انبوه اين گياه در شيشه با استفاده از جوانه راسي و ريز نمونه ي گرهي معرفي شده است.در اين روش از گياهان 2 ساله ي سالم به عنوان منبع توليد ريزنمونه استفاده مي شود.زماني كه گياه جوان حدود 4-2 سانتي متر رشد كرد در محيط كشت مايع حاوي BAوNAA قرار داده مي شود و بعد از 2 ماه كشت،جوانه هاي محوري شروع به رشد كرده و ريشه دارمي شوند و آنها را دوباره در محيط كشت ديگري كشت داده و به مدت 2 ماه محافظت شده، با رشدمناسب ريزوم ها،آنها را با آب شسير شسته و بعد به سبد هاي پلاستيكي حاوي پيت ماس انتقال مي دهند.بيش از 95% گياهان بعد از كاشته شدن در گلدان سالم جان سالم به در بردند.از اين روش در تايوان به منظور توليد تجاري گياهان عاري از بيماري استفاده مي شود.

كشت گياه چند ساله ي( (Limonium wrightii

L.wrightii يك گياه علفي چند ساله كه در جزاير ژاپن و قسمت هاي جنوبي تايوان يافت مي شود.توليد انبوه اين گياه ظرف مدت كوتاه با استفاده از بذر به دليل اينكه اين گياه فقط در پاييز به گل مي رود و نهال بدست آمده از بذر داراي قدرت جوانه زني خيلي ضعيف مي باشد،غير ممكن است.يك روش تكثير سريع اين گياه در شيشه با استفاده از جوانه راسي و پايه برگي است.در اين روش برگها از جزيره Lotao جمع آوري و در Growth chamber پرورش داده شدند.بعد برگهاي اين گياه را برداشته و ضد عفوني كرده ودر محيط كشت حاويNAA وBA به مدت 2 ماه كشت داده شد.در اين مدت جوانه هاي نا بجا روي پايه برگي تشكيل شدند.اين جوانه هاي نا بجا در محيط كشت ديگري تكثير و به سادگي در محيط كشت پايه ريشه دار شدند.نهال هاي ايجاد شده از اين جوانه ها مي توانند 8 نهال توليد كنند.

توليد غده هاي دارويي(Corydalis yanhusuo)

از غده هاي خشك اين گياه در ژاپن و چين در طب سنتي استفاده مسي شود.حساسيت بالاي اين گياه به سفيدك داخلي با عامل  Prenospora  corydalis امكان تكثير انبوه آن را دچار مشكل كرده است.بذز هاي اين گياه به دليل نارس بودن سرعت جوانه زني پاييني دارند و رشد نشاي اين گياه هم بسيار كند است واين گياه در سال اول فقط يك غده ي نارس كوچك تشكيل مي دهد،ولي با استفاده از كالوس مي توان در مدت زمان كوتاه اين گياه را در سطح وسيع كشت داد.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 16 Jun 2008 و ساعت 4 PM |

در سال 1985 Neuhoff روشی حساس برای رنگ آميزی پروتئين در ژلهای آکريلاميد بر پاية ويژگی کلوئيدی آبی کوماسی G-250 ارائه کرد. اين روش درکمتر از يک ساعت پروتئين ها را در يک زمينه تميز و با حساسيتی درحدود روش نقره رنگ آميزی می کند. اين روش بعداً توسط همان گروه بهبود يافت.

افزودن متانل و سولفات آمونيوم به محلولی از آبی کوماسی G-250 در اسيد فسفريک رقيق، رنگ مذکور را به سمت شکل کلوئيدی آن سوق می دهد. در طی رنگ آميزی، تعادلی بين اشکال کلوئيدی وفرم پراکنده مولکولی رنگ وجود دارد. فرم پراکنده رنگ وارد ماتريکس ژل می شود و پروتئين ها را رنگ می کند. حال آنکه فرم کلوئيدی بيرون نگه داشته می شود و به اين ترتيب از رنگ آميزی زمينه پرهيز می شود.

پروتکل های متعددی برای رنگ آميزی با کوماسی و نيز تعداد مختلفی رنگ کوماسی وجود دارد. اين روشها سريع و ارزان هستند هرچند که مرحله تهيه رنگ می تواند اندکی همراه با آلودگی با رنگ باشد. بهتر است محلول رنگ را به فواصل زمانی مشخصی تجديد کرد چون رنگ کهنه حساسيت خود را از دست می دهد. همچنين می توان محلولهای آماده رنگ را البته با قيمت بيشتر خريداری کرد. اغلب شرکتهايی که اين رنگها را توليد می کنند ادعا می کنند که اين رنگها از رنگهای کوماسی مرسوم حساستر هستند و رنگ زدايی کمتر احتياج دارند و بعلاوه ، مواد غير پروتئينی از جمله پلی ساکاريدها را هم رنگ می کند.

تمام مراحل کار روی يک  شيکر چرخان با دور ملايم انجام می شوند. بدنبال الکتروفورز، ژل را در محلول رنگ کوماسی کلوئيدی قرار می گيرد. محلول رنگ را پيش از استفاده نبايد صاف کرد. ژل حدود 6 ساعت يا شب تا صبح درمحلول رنگ قرار داده می شود. در انتها ژل چندين بار با آب مقطر شسته می شود تا زمينة ژل شفاف شود .

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 13 Jun 2008 و ساعت 0 AM |

مشكل

علت

چارة كار

كاهش ميزان پليمريزاسيون ژل

وجود اكسيژن ، كهنه بودن محلولهاي استوک

 ( بخصوص آكريل آميد و امونيوم پرسولفات )

محلولها را degas كنيد.

مجدداً محلول استوک تهيه كنيد .

تشكيل انتهاي چسبنده ژل

نفوذ n-butanol به ژل.

محلول ژل را با n- بوتانل بپوشانيد بدون اينكه مخلوطشان كنيد .

نارضايتي از نتيجه رنگ آميزي، رنگ آميزي ضعيف

رنگ بطور مطلوب باند با نمونه نشده است

از محلول غليظ تر رنگ استفاده كنيد . زمان رنگ‌آميزي را افزايش دهيد و يا از رنگي با حساسيت بالا استفاده كنيد.

محلول رنگي مي بايستي حاوي محلول ارگانيك ( مثل متانول ) باشد كه SDS را از پروتئين جدا كند چراكه ممكن است رنگ به آن بچسبد .

رنگ يكدست نيست

نقوذ رنگ و يا رنگ بري بصورت يكدست انجام نشده است .

ژل را درطي رنگ آميزي و رنگ بري تكان دهيد . زمان رنگ آميزي و رنگ بري را افزايش دهيد .

باندها رنگ نگرفته اند .

رنگ پروتئين حذف شده است.

ژل را مجدداً رنگ كنيد . زمان رنگ بري را كم كنيد و يا از رنگي استفاده كنيد كه پروتئين را طوري رنگ كند كه رنگش محو نشود ..

بر روي ژل نشانه هايي از رنگ در نواحي غيراختصاصي مشاهده مي شود

درمحلول رنگي ، رنگ به صورت جامد و حل نشده باقي مانده و مشاهده  مي شود .

از حل شدن كامل رنگ اطمينان حاصل كرده يا اينكه رنگ را پيش از استفاده فيلتر كنيد .

آلودگي بطور وضوح مشاهده مي شود .

وسايل و يا محلولهاي استوک آلوده هستند .

مواد غيرپروتئيني در نمونه رنگ گرفته اند ( به عنوان مثال اسيدنوكلئيك )

وسايل را تميز كرده يا از وسايل نو استفاده كنيد.

از رنگ ديگري استفاده كنيد كه آلودگي ها را رنگ ننمايد .

تفكيك باندهاي پروتئيني بخوبي انجام نگرفته است .

الكتروفورز ناكارآمد .

سايز Pore (‌حفره ) ژل جداكننده مناسب نيست .

ميزان load شده تا ميزان زيادي عوض شده است

درصد C و T ژل جداكننده را تغيير دهيد .

هربار از ميزان Loading يكساني استفاده كنيد .

هر از گاهي تغييرات جزئي درحركت الكتروفورتيك پروتئينهاي استاندارد مشاهده مي شود .

اجزاء سازنده ژل به لحاظ كيفي از Batch به Batch ديگر با گذشت زمان تغيير مي كند .

از يك Batch ماده شيميايي تا حداكثر زمان ممكن استفاده كنيد و محلولهاي Stock دترجنت هاي كهنه را عوض كنيد .

كج و معوج شدن باندها ،

باندها پخش يا رگه دار شده باشد .

پروتئينهاي نمونه در حلال غيرقابل حلند ، يا بصورت مجتمع aggregate باقي مانده اند .

يك عامل حل نشده است يا حباب موجود در ژل با باند پروتئيني درحال حركت درگير شده است .

از حلال تازه با SDS اضافي و عوامل كاهنده  استفاده كنيد بخصوص براي محلولهاي مربوط به نمونه تغليظ شده . محلول Stock را پيش از استفاده فيلتر كنيد و هرگونه حبابي را از ژل خارج كنيد .

مهاجرت پروتئيني يكپارچه نيست ( باندها خم مي شوند )

سايز حفرات ژل يكسان نيست .
بخشي از ژل درگير نشده است .

نشت الكتريكي (برق دزدي).

خنك كردن ژل يكپارچه نيست ( در نتيجه يك بخش سريعتر از بخش ديگر حركت مي كند ) .

 

مطمئن شويد كه محلولهاي ژلي بخوبي مخلوط شده اند و پليمريزاسيون خيلي به سرعت انجام گرفته ( براي كاهش زمان پليمريزاسيون پرسولفات را كاهش دهيد .

قبل از الكتروفورز هر حبابي را كه به ژل چسبيده حذف كنيد .

مطمئن شويد كه اسپيسهاي كناري درجاي مناسب قرارگرفته اند . سيستم خنك كننده ژل را بهبود بخشيد يا ميزان گرما را با كاهش ولتاژ يا قدرت يوني بافر كاهش دهيد .

  

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 13 Jun 2008 و ساعت 0 AM |

سديم دودسيل سولفات"SDS" يک دترجنت آنيوني است که به اغلب مولکولهاي پروتئيني در محلول هاي مايي و درpH  هاي متفاوت متصل مي شود. "SDS" تقريبا" به همه ي پروتئينها با نسبت تقريبي 4/1 گرم در 1 گرم پروتين اتصال مي يابد. براي همين "SDS"  باعث القاء بار الکتريکي منفي متناسب با اندازه در پلي پپتيدها ميگردد. علاوه بر اين "SDS" با تخريب پيوندهاي هيدروژني و بر هم کنش هاي هيدروفوبي, باعث تخريب ساختمان دوم و سوم پروتئين ها مي گردد. در صورت حضور يک ماده ي احيا کننده نظير "DTT"  پيوندهاي دي سولفيدي از گسسته وتاخوردگي پروتئين ها به طور کامل از بين مي رود. پلي پپتيدهايي که شکل طبيعي اشان توسط "SDS"  بر هم خورده و احيا هم شده اند به شکل ميله هايي انعطاف پذير در مي آيند که داراي بار منفي يک دست در واحد طول خود هستند. از آنجا که نسبت بار الکتريکي به جرم مولکولي در اين پلي پپتيدها تقريبا" نسبتي مشابه است, جداسازي پروتئين ها در الکتروفورز تحت چنين شرايطي تقريبا" به طور کامل وابسته به تفاوت در وزن مولکولي آنها است.

برخي پروتئين ها در "SDS-PAGE" رفتاري غيرعادي دارند به خصوص برخي گليكوپروتئين ها به مقادير عادي از "SDS" متصل نمي شوند, در نتيجه نسبت بار الکتريکي به وزن مولکولي در آنها مشابه اين نسبت در پروتئين هاي ديگر نيست و مهاجرت آنها کمتر بوده در نتيجه وزن مولکولي بيشتري از خود نشان خواهند داد.

پروتئين هايي با بارمنفي زياد و يا با  بار مثبت زياد, مثلا" هيستون ها, يا پروتئين هاي غني از پرولين, مثلا" كلاژن, در مجاورت "SDS" بطور غيرطبيعي وزن مولکولي بالايي از خود نشان مي دهند.

ّبه هرحال، "SDS-PAGE" در جداسازي پروتئين هايي با جرم مولكولي خيلي مشابه كه داراي تغييرات بعد از ترجمه, نظير استيليشن يا متيليشن يا فسفروريليشن, هستند از ارزش کمي برخوردار است. براي آناليز چنين پروتئين هاي تغيير يافته اي ، از روش PAGE با اوريک اسيد استفاده مي شود كه در آن هم وزن مولكولي و هم بار پروتئين در فرآيند جداسازي دخيل است . پروتئين در pH اسيدي بار مثبت دارد و در ميدان الكتريكي به سمت كاتد حركت مي كند . به اين دليل از روش PAGE اسيداوره عموماً براي جداسازي پروتئين هايي با سايز يكسان و بار متفاوت استفاده مي شود.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 13 Jun 2008 و ساعت 0 AM |
                                              سیاوش کسرایی

تو قامت بلند تمنایی ای درخت !
همواره خفته است در آغوشت آسمان
بالایی ای درخت !
دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار
زیبایی ای درخت !
وقتی که بادها در برگهای درهم تو لانه می کنند ،
وقتی که بادها گیسوی سبزفام تو را شانه می کنند ،
غوغایی ای درخت !
وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است ،
در بزم سرد او
خنیاگر غمین خوش آوایی ای درخت !
در زیر پای تو
اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان
صبحی ندیده است ،
تو روز را کجا خورشید را کجا
در دشت دیده غرق تماشایی ای درخت !
چون هزار رشته تو با جان خاکیان
پیوند می کنی ،
پروا مکن ز رعد
 پروا مکن ز برق که بر جایی ای درخت !
سر برکش ای رمیده که همچون امید ما ،                                                       

 با مایی این یگانه و تنهایی ای درخت

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 12 Jun 2008 و ساعت 11 AM |

زيستن و پرورش نماتد:

انگل خارجي مهمي بر روي جوانه ها محسوب مي شود.

در نوك برگها و نقاط رويشي(جوانه هاي ) برنج پرورش مي يابند.

ممكن است بصورت انگل داخلي در مزوفيل برگ پرورش يابند.

ميزبانها :

برنج پراهميت ترين ميزبان آن در سراسر دنيا مي باشد.

اين نماتد باعث ايجاد بيماريهاي كوتولگي تابستاني و يا پيچيدگي برگ روي توت فرنگي در استراليا و امريكا مي شود.

ساير ميزبانهاي گياهي اين نماتد شامل : پياز، سير، ذرت شيرين، سيب زميني شيرين، سويا، كلم چيني، نيشكر، ترب كوهي، كاهو، ارزن، بسياري از علفها، خانواده ي ثعلب، داوودي، هميشه بهار، آفتابگردان مكزيكي، بنفشه ي افريقايي و ... مي باشد.

چرخه ي زندگي :

در محيط هاي بي آب، در بافت خشك، زير پوسته هاي دانه ي برنج تا 3سال مي تواند زندگي كند.

اين نماتد به نظر ميرسد كه نتواند مدت طولاني را در بين محصولات در خاك سپري كند.

A.besseyi عمدتا بصورت انگل خارجي روي بافتهاي جوان پرورش مي يابد.

در پايان فصل رشد تعداد زيادي نماتد در حالت كمون يا نهفتگي زير پوست دانه ها يافت مي شوند.

دانه ي كاشته شده توسط نماتد A.besseyi ، كاشته مي شود و نماتد ها فعال مي شوند و به سمت مناطق مريستمي جذب مي شوند. در طي رشد زود هنگام، نماتد برگ سفيدي به تعداد كم در داخل نيام چين خورده ي برگ يافت مي شود و بصورت انگل خارجي در اطراف مريستم راسي پرورش مي يابد. افزايش سريع در تعداد اين نماتد ها در اواخر جوانه زني اتفاق مي افتد و به مرحله ي توليد مثل گياه مي پيوندد. (ازاواخر جوانه زني تا دوره ي توليد مثل گياه اين اتفاق مي افتد.)

نماتد ها مي توانند قبل از شكفتن جوانه ها وارد Spikelets شوند و بصورت انگل خارجي روي ساختمان تناسلي گياه پرورش مي يابند.

در هنگام رشد و رسيدن (بلوغ ) دانه هاي برنج، توليد مثل در نماتد ها متوقف مي شود اگرچه نمو از سن لارو سوم تا بالغ شدن ادامه دارد تا زمانيكه دانه هاي برنج كاملا سخت و خشك شوند.

جمعيت نماتد ها را بيشتر ماده هاي بالغي تشكيل ميدهند كه بطور معمول براي توليد مثل مناسب اند هرچند كه آنها به روش پارتنوژنز (بكرزايي) منتشر مي شوند. اين نماتد ها بصورت توده اي (متراكم) و بطور مارپيچي به دور محور غلاف دانه مي پيچند. درجه حرارت مطلوب براي تخم گذاري و بيرون آمدن نوزاد نماتد 30C مي باشد.   

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 11 Jun 2008 و ساعت 6 PM |
                                                   احمد عابدي

گياهان وحيوانات وميكروبهاي تراژني محيط طبيعي را به سمت بهبود هدايت كرده است. در قرن21گياهان تراژني در زمين پيشرو خواهند بود  اين تحقيق براي جهاني شدن گياهان تراژني مقاوم در برابر فشار (خشكي ونمك) است در ازمايشگاه براي تثبيت نيتروژن به غلات ژن سبزي ملحق كردهاند

تا قبل از اين در تجارت قابل اطمينان ترين پيشرفت در حوزه گياهان گياهان مقاوم در برابر افت وعلف كش بوده است . 

گياهان تراژني براي بهبود فراورده هاي غذايي وسلامتي انسان وحيوان (گندم غني از ليسين،خرماي غني از روغن،سويا با اسيد جرب اشباع نشده وانگور داراي هورمون رشد)ونيز براي توليدات ويژهاز قبيل بيوپلي مر (افزايش مقاومت كتان )استفاده ميشود.

توليد واكسن هاي خوراكي در گياهان در برابر عوامل عفوني انسان وحيوان كه مي تواند سلامتي جمعيت هاي بزرگ را مخصوصا ًدر كشور هاي توسعه نيافته ودر جاهايي كه در حال حاضر تكنيك هاي واكسيناسين در دسترس نيست يا پرهزينه است بهبود بخشد.

حيوانات تراژني نقش بارزي را در سلامتي انسان ايفا خواهند كرد  پروتئينهاي درماني كه در حيوانات ترژني توليد شده اند پروتئين هاي دستوري اند براي توليدات ترشحي مثل خون وشير كاربرد دارند.

توليدات ميكروبهاي تراژني نقش مهمي در كشت وصنعت بيو تكنولوژي خواهند داشت

 ديگر تكنيك هاي زيستي ملكول براي مثال كشت بافت پينه ي استخواني مخروطيان به طور گسترده به جاي دانه در احياي جنگل مورد استفاده است .سيب زميني بدون ويروس و ديگر گياهان نتيجه كشت بافت است پادتن غير جنسي وديگر توليدات تكنولوژي ژن ممكن است باكارايي بيشتر در كشت بافت سلخته شده باشند

موفقيت تكنو لوژي ادامه پيدا مي كرد و ممكن بود انتظار رود كه در مبناي ان هميشه توسعه ائتلاف در زيستن بود اخيراً ميكروبها وحيوانات وگياهان كشف شده اند و بدين گونه نگهداري اين تنوع ژنتيك و ادامه تحقيق براي متغير هاي جديد ضروري است .

 ۳)مداخله ميكروبي براي تكميل مديريت گياهان زراعي :

ميكروبها در همه مراحل كشاورزي ضروري اند: در ساختمان وحاصلخيزي خاك و درگير كردن واثرات متقابل ميكروب وگياه در تهيه ونگهداري گياهان زراعي ودر بازيافت پس مانده هاي گياهان زراعي

بقاي جمعيت ماده‌يتلقيحي و بر انگيخته شدن اثر مثبيت ومنفي متقابل ان با جمعيت ميكروبهاي بومي سوالي رقابتي در تكنولوژي پديدار شدهاست. بيوتكنولوژي جديد نويد دهنده است اما اين سوالي بايد پاسخ داده شود

ناحيه اصلي در مداخله :

3.1)كود ريستي

يك احتياج وضرورت در كشاورزي ادامه تجديد پذيري تركيب و حاصلخيزي خاك با منابع تجديد شدني و كم كردن احيتاج به كودهاي شيميايي است


+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 10 Jun 2008 و ساعت 2 PM |
                                                  سیما مقصودلو

در

در ابتدا ویروس در یک گیاه چند سالۀ چوبی مانند مو به مفهومبیماری قابل انتقالی بود که عامل مشهودی برای آن نمی دانست کشف شود . ویروس و بیماری به یک مفهوم به کار می رفت . بیماری قابل انتقال بود و عامل آن غیر قابل رویت . بیماری با اندامهای تکثیری گیاه ( قلمه های ریشه دار ، نهالهای تهیه شده از راه خواباندن ، جوانه ها ، پیوندکها و غیره )، ناقلان بی مهره (معمولاً حشرات)، یا از راه مایه زنی عصاره گیاه به گیاهان جدید و یا نباتات سالم موجود در جمعیت گیاهی انتقال پیدا می کرد . عامل مولد بیماری با روشهای معمولی جداسازی قابل تشخیص نبود و با بهترین میکروسکپهای نوری هیچ موجود زنده ای در انساج آلودۀ گیاه پیدا نمی شد .

انتقال از راه پیوند زدن ، قلمۀ ریشه دار ، یا پیوند جوانه در آن زمان یکی از خصوصیات عمده ویروسها در گیاهان چند ساله به شمار می رفت که هنوز هم اهمیت دارد . نقش حشرات و مخصوصاً نماتدها به عنوان ناقل بیماری به اثبات رسید ولی شیرۀ پرورده در انتشار ویروسها در گیاهان چند ساله اهمیتی نداشت .

با کشف و تکامل میکروسکوپ الکترونی ، ذرات بسیار ریزی در گیاهان بیمار یافت شد . جداسازی و تعیین صفات بیوشیمیایی این ذرات کوچک ، مفهوم ویروس را دگرگون ساخت. در مفهوم و معنای جدید ، به این ذرات ویروس اطلاق شد .

در بیماری شناسی گیاهی ، رعایت اصول کخ برای اثبات این موضوع که یک میکروارگانیسم عامل بیماری است ، ضرورت دارد . اعمال این آزمایش ها در مورد ویروسها در گیاهان چند ساله ، مانند مو ، مشکل است . اگر ثابت شود که یک ذره ویروس خالص مولد بیماری است ، در این صورت آن را بیماری ویروسی می گویند . چنانچه در یک بیماری ، جداسازی پیکره و اثبات بیماریزایی آن مقدور نشود آن را بیماری شبه ویروسی گویند . اثبات بیماریزایی ویروسها در گیاهان چوبی مشکل است ، زیرا ویروسها جزء عوامل بیماریزای اجباری هستند و بیماریزایی خود را به هنگام خالص سازی از دست می دهند . عامل بیماری پیچیده شدن برگ که یکی از بیماری های بسیا مهم شبه ویروسی مو است هنوز هم به روشنی مشخص نشده است .

 

جهت مطالعه  ۵ صفحه ادامه مطلب ایمیل بزنید

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 9 Jun 2008 و ساعت 10 PM |
                                                 آرامه حدادچی

موز  چهارمین محصول مهم دنیا محسوب می شود که در 100 کشور مختلف دریک سال در حدود 88 میلیون  تن تولید می کنند.اینها محصولاتی ارزان هستند که در هر منطقه آب و هوایی از محیط زیست در تمام سال تولید میوه می کنند.

بالای 70 درصد از کشاورزان آفریقا شامل زنان هستند موزهایی را پرورش می دهند که حدود 10 درصد از این محصولات صادراتی اند که به عنوان مواد غذایی خام استفاده می کنند در نیجریه و اوگاندا و بسیاری از کشور های آفریقایی موز محصولی است که تحت تاثیر نماتد های زیر زمینی و بیماری موکوو رگبرگی و رگبرگی (سیگاتوکای سیاه) و بیماری باکتریایی و پژمردگی فوزاریومی می باشند.

X.campestris pv.musacearum  می تواند 100 درصد باعث از بین رفتن محصول شود. این باکتری عامل بیماری پژمردگی موز است و پتانسیل تولید موز را پایین می آورد.

 

َ

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 9 Jun 2008 و ساعت 4 PM |

                                          مژگان غفوری

طبقه‌بندی جنس آگروباکتريوم و طيف ميزبانی

28 سال پیش استفاده از Agrobacterium tumefaciens به عنوان ناقلی برای خلق گیاهان تراریخته یک رویا بود. امروزه به راحتی با این باکتری انتقال ژن به بسیاری از گونه­های مهم زراعی و باغی انجام می­شود و تعداد گونه­هایی که مستعد انتقال ژن با آگروباکتریوم هستند، روز به روز افزایش می­یابد.

 

در تعدادی از کشورهای پیشرفته، سطح وسیعی از مزارع گیاهان مهم اقتصادی مثل ذرت، سویا، کلزا، پنبه، سیب­زمینی و گوجه فرنگی به گیاهان تراریخته اختصاص یافته است و روند رو به رشدی در تولید این گیاهان تراریخته با استفاده از آگروباکتریوم، در مقایسه با بمباران ذره­ای دیده می­شود. اما هنوز چالش­های متعدد مستقل از ژنوتیپ در انتقال ژن به بسیاری از گونه­های مهم زارعی و همچنین گونه­های جنگلی مورد استفاده در صنایع چوب و کاغذ وجود دارد. به علاوه، ابراز پایدار و قابل پیش­بینی ژن­های تراریخته کماکان غامض و پیچیده می­باشد.

جهت مطالعه  ۴ صفحه ادامه مطلب ایمیل بزنید

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 9 Jun 2008 و ساعت 11 AM |
 • معرفي لاينهاي سويا متحمل به بيماري پوسيدگي ذغالي در استان كه از اهميت اقتصادي خاصي جهت پيش گيري از كاهش محصول در اثر آلودگي به بيماري فوق مي باشد .
 • تعيين ميزان آلودگي خاكهاي استان به عامل بيماري پوسيدگي ذغالي سويا و راههاي جلوگيري از افزايش بيماري .
 • تعيين تغييرات جمعيت عامل بيماري پوسيدگي ذغالي در ماههاي مختلف سال در استان مازندران .
 • شركت در معرفي سير اصلاح شده بنام سير مازندران در استان مازندران .
 • معرفي دو لاين كاهوو مقاوم به بيماري سفيدك داخلي در استان مازندران براي جلوگيري از بكارگيري سموم شيميايي برروي اين محصول تازه خوري كه براي حفظ  سلامت مصرف كنندگان از اهميت زيادي برخوردار است .
 • تعيين قارچكش كم خطر تر جهت كنترل بيماري سفيدك دروغي سيب زميني .
 • تعيين قارچكش كم خطر تر جهت كنترل بيماري سفيدك دروغي سيب زميني
 • تعيين قارچكش موثر جهت ضد عفوني بذر پنبه براي كنترل بيماري مرگ گياهچه پنبه .
 • شناسايي و بررسي بيولوژيكي عوامل مهم بيماريزاي كاهو در مازندران جهت جلوگيري از اشاعه آنها در مازندران .
  • دستاورذدهاي آن اجراء آزمايشاتي در خصوص تأثير واكس ميتراسول - آ در مقايسه با ساير قارچكش هاي توصيه شده در خصوص ضد عفوني ميوه مركبات كه نتايج بسيار مطلوبي داشته و بعنوان يك تركيبات مناسب مورد استفاده قرارمي گيرد .
  • همكاري در معرفي رقم ساري گل كلزا بعنوان يك رقم مناسب جهت كاشت در منطقه مازندران و بسياري از مناطق ايران .
  • اجراي طرح هاي تحقيقاتي در زمينه ارزيابي ارقام مختلف كلزا نسبت به پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه و دستيابي به ارقام متحمل نسبت به عامل بيماري .
  • آفات و علفهاي هرز محصولات زراعي و باغي
  • ارائه علف كش هاي جديد و كم خطر با دز مصرف پائين و جانشيني آن با علف كش هاي قديمي تر   با دز مصرف بالا براي باغات مركبات، مزارع : غلات، كلزا، سويا، برنج و توتون 
  • بيماريهاي مركبات ، به صورت اختصاصي بيماريهاي ويروسي و ويروئيدي مركبات
  • تعيين پراكنش بيماري تريستزاي مركبات در مناطق مركبات خيز كشور .
  • تعيين نقاط آلودگي بيماري تريستزاي مركبات در استان مازندران .
  • تعيين راندمان انتقال بيماري تريستزا و تنوع گونه اي شته ناقل
  • شناسايي عامل بيماري پوسيدگي ناف تامسون  .
  • تعيين نژاد در حال انتقال ويروس تريستزاي مركبات و خصوصيات بيولوژيكي آن .
  • ارائه روشهاي كنترل بيماري قارجي و باكتريايي در مركبات .
   
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Jun 2008 و ساعت 3 PM |

جديد ترين گزارش‌ها در اين زمينه مربوط به گزارش معاون آموزشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارائه شده در تيرماه 1378 است كه لازم است آمار موسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را هم به آن افزود:

1-    از سال 1369 تاكنون، 151 نفر عضو هيئت علمي ((به طور متوسط از هر دانشگاه پنج عضو هيئت علمي)) به طرق مختلف به خارج از كشور عزيمت كرده و تا كنون مراجعت نكرده‌اند.

2-    مشخصات وضعيت اين عده از اعضاي هيئت علمي، با توجه به اطلاعات اعلام شده از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به شرح زير است:

2-1-         از اين تعداد، 13 نفر عضو هيئت علمي زن ((6/8 درصد)) و 138 نفر عضو هيئت علمي مرد ((4/91 درصد)) بوده‌اند. نزديك به 50 درصد اعضاي هيئت علمي زن مربوط به دانشگاه الزهرا و 50 درصد ديگر مربوط به 5 دانشگاه ديگر بوده است.

2-2-         بيشترين تعداد اعضاي هيئت علمي مراجعت نكرده ((24 نفر)) مربوط به دانشگاه فردوسي مشهد بوده است و پس از آن دانشگاههاي تهران و اصفهان ((هر كدام با 14 نفر))، علم و صنعت ايران ((12 نفر))، صنعت شريف در گيلان ((هر كدام با 10 نفر))، مازندران ((9 نفر))، الزهرا ((8 نفر))، شيراز ((7 نفر)) و اروميه و تبريز ((هر كدام با 5 نفر)) قرار داشته‌اند. در اين ميان سهم 17 دانشگاه و موسسه‌ي آموزش عالي بين يك تا چهارده نفر بوده است.

2-3-         از بين 151 عضو هيئت علمي مورد بررسي 96 نفر ((6/36 درصد)) با استفاده از ماموريت تحصيلي، 10 نفر ((6/6 درصد)) با استفاده از تسهيلات فرصت مطالعاتي، 2 نفر ((3/1 درصد)) به عنوان ماموريت آموزشي و 43 نفر ((5/27 درصد)) با استفاده از مرخصي بدون حقوق به خارج از كشور رفته و در موعد مقرر مراجعت نكرده‌اند.

2-4-         متوسط تاخير اعضاي هيئت علمي مورد بررسي، در مجموع 24 ماه و در مورد ماموريت تحصيلي 20 ماه، فرصت مطالعاتي 37 ماه، ماموريت آموزشي 20 ماه و مرخصي بدون حقوق 43 ماه بوده است.

2-5-         با توجه به مشخص بودن رشته‌هاي تحصيلي 95 نفر از اعضاي هيئت علمي مورد بررسي مي‌توان گفت كه از اين عده، تحصيلات 32 نفر ((7/33 درصد)) در گروه فني و مهندسي، 23 نفر ((2/24 درصد)) در گروه كشاورزي و دامپزشكي، 22 نفر ((2/23 درصد)) در گروه علوم پايه، 16 نفر ((8/16 درصد)) در گروه علوم انساني و 2 نفر ((1/2 درصد)) در گروه مهندسي بوده است.

از بين 62 نفري كه كشور محل عزيمت آنها مشخص شده است، مي‌توان دريافت كه 24 نفر ((5/38 درصد)) در انگلستان، 10 نفر ((16 درصد)) در استراليا، 13 نفر ((21 درصد)) در امريكا، 7 نفر ((11 درصد)) در كانادا و 8 نفر ديگر
((13 درصد)) در كشورهاي فرانسه، آلمان و ايرلند ((هر كدام 2 نفر)) و هلند و اتريش ((هر كدام 1 نفر)) حضور دارند
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Jun 2008 و ساعت 3 PM |
استادی درشروع کلاس درس ، لیوانی پراز آب به دست گرفت. آن را بالا گرفت که همه ببینند.بعد از شاگردان پرسید: به نظر شما وزن این لیوان چقدر است ؟ شاگردان جواب دادند 50 گرم استاد گفت : من هم بدون وزن کردن ، نمی دانم دقیقا“ وزنش چقدراست . اما سوال من این است : اگر من این لیوان آب را چند دقیقه همین طور نگه دارم ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ شاگردان گفتند : هیچ اتفاقی نمی افتداستاد پرسید خوب ، اگر یک ساعت همین طور نگه دارم ، چه اتفاقی می افتد؟ یکی از شاگردان گفت : دست تان کم کم درد میگیرد حق با توست . حالا اگر یک روز تمام آن را نگه دارم چه ؟ شاگرد دیگری جسارتا“ گفت : دست تان بی حس می شود عضلات به شدت تحت فشار قرار میگیرند و فلج می شوند . و مطمئنا“ کارتان به بیمارستان خواهد کشید و همه شاگردان خندیدنداستاد گفت : خیلی خوب است . ولی آیا در این مدت وزن لیوان تغییرکرده است ؟ شاگردان جواب دادند : نه پس چه چیز باعث درد و فشار روی عضلات می شود ؟ درعوض من چه باید بکنم ؟شاگردان گیج شدند . یکی از آنها گفت : لیوان را زمین بگذاریداستاد گفت : دقیقا“ مشکلات زندگی هم مثل همین است اگر آنها را چند دقیقه در ذهن تان نگه دارید اشکالی ندارد . اگر مدت طولانی تری به آنها فکر کنید ، به درد خواهند آمد اگر بیشتر از آن نگه شان دارید ، فلج تان می کنند و دیگر قادر به انجام کاری نخواهید بود .فکرکردن به مشکلات زندگی مهم است . اما مهم تر آن است که درپایان هر روز و پیش از خواب ، آنها را زمین بگذارید به این ترتیب تحت فشار قرار نمی گیرند هر روز صبح سرحال و قوی بیدار می شوید و قادر خواهید بود از عهده هرمسئله و چالشی که برایتان پیش می آید ، برآییددوست من ، یادت باشد که لیوان آب را همین امروز زمین بگذاری زندگی همین است
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Jun 2008 و ساعت 11 AM |
دکتر ابراهیمی
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Jun 2008 و ساعت 0 AM |

                            بهنوش قدس علوي و فرزانه آزادي گياهپزشكي 83

رايزوباكترهاي افزايش دهنده رشد گياه (PGPR) كه به Pseudomonas spp تعلق دارند بطور تجاري جهت حفاظت گياه براي القائ مقاومت سيستميك عليه حشرات آفت و بيماريهاي مختلف بكار مي روند. مخلوط استرينهاي مختلف PGPR باعث افزايش درجه تاثير مقاومت القايي سيستميك عليه چندين پاتوژن حمله كننده به محصولات يكسان مي شود.

تيمار بذر با  PGPR موجب تغيير و اصلاح ساختار ديواره سلولي و تغييرات بيوشيميايي فيزيولوژيكي مي شود كه منجر به سنتز پروتئينها و مواد شيميايي كه در مكانيسمهاي دفاعي گياه درگير هستند مي گردد. ليپوپلي ساكاريدها، سيدروفورها و اسيد ساليسيليك از عوامل اصلي PGPR-ISR  غيرمستقيم هستند.

عملكرد  PGPR عليه چندين پاتوژن ، حشرات  و نماتدهاي مشخص تحت شرايط مزرعه، موفقيت آميز بوده است.

 

بجاست که کسب رتبه نخست بیماری شناسی گیاهی سال ۱۳۸۷

 در آزمون ورودی کارشناسی ارشد را از سوی وبلاگ پزشکان گیاهان به سرکار خانم قدس علوی تبریک بگوییم.

موفقیت های بیشتر ایشان آرزوی ماست. 

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 2 Jun 2008 و ساعت 0 AM |
                                             علی اصغر نوروزی

بیشترین مقدار اهمیت و مصاعدت از تکنولوژی زیستی کشاورزی جهت پیشرفت که قادر است محيط آن را بر پا نگه دارد با استفاده از تكنولو‍ي ژ‍نتيك و هوش ميكروبهاي محصولات گياهي  و جانوري كه شيوهاي است شامل: مديريت اسرافي و تحليل كردن....كه اهمييت زيادي در فروش محصولات كشت و صنعت تكنولوژ‍ي زيستي دارد. هدف از بازنگری این است که تا ارائه بدهد یک نظر کلی از وضعیت حقوقی است. ممكن است زیست شناسی مولکولی و میکروبیولوژی کاربردی کشاورزی را متحول كند  که تکنولوژی زیستی کشاورزی جدید

ویژگی حاصلخیزی و کشاورزی منطقه را  افزایش خواهد داد

معرفی گیاهان و حیوانات و شیوه های کشاورزی جدید ممکن همگنی زیست بوم شناختی روی کره را تغییر دهد.

 مثل کاهش یافتن تنوع و گوناگونی كه باعث مي شود، گیاهان آسیب ببينند كه سبب عدم کنترل رشد سریع جمعیت و قحطی و خشکسالی شود. در قرن 21 جهت تخمير استون- بوتانول ميكروبهاي تكنولو‍ي زيستي توسعه يافت.

شیر یک منبع با ارزش سرشاراز  پروتئین كه میکروبها ،  واکسن های خوراکی در گیاهان خواهند بود . جمع آوری کشت و برزش میکروبی ، برای دانه گیاه و جمع آوری جرم پلاسم و محافظت کردن حیوانات خواهد داشت یک نقش مهم برای حفاظت کردن گوناگونی زیستی .

تکنولوژی ژنی برای بر یادداشتن کشاورزی شیوه ای برای توسعه دادن کشاورزی که همیشه دارد عصاره ای روی پنج عامل حیاتی و فردی محیط مناسب. تکنولوژی کشاورزی یکی از با پویایی ترین شاخه علمی در حال توسعه از تکنولوژی زیستی جدید در حال افزایش استفاده از ماورای هوش و نبوغ گیاهان و حیوانات در برداشت محصولات نوید بخش و امیدوار کننده کشاورزی مدرن و جدید کنونی ، خوراک و غذای جدید ، و تولید محصول صنعتی بهتر و تولید سلامتی محصول در قرن بیست و یک  است. مداخله و دخالت میکروبها سبب کار ساز و اثر داشتن در تقویت و نیرو بخشیدن هوش و نبوغ گیاهان و حیوانات در کشاورزی مدرن ضمیمه خواهند شد.

از طرف ديگر ، ممکن است اثرات منفی از تکنولوژی جدید ، تجدید سازمان و دگرگون کردن از کشاورزی و در حال نتیجه و ثمره و برخورد اجتماعی و اهمیت و پیامد منفی از دخالت کردن با هماهنگی و همگنی زیست بوم شناختی از استعداد طبیعت ، باید با دقت و احتیاط ، سنجیده و مطالعه و بررسی شود .

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 1 Jun 2008 و ساعت 12 PM |
Image:Phyllody on Solidago.JPG
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 May 2008 و ساعت 4 PM |

                                               معصومه دربای

پاستوریزاسیون یک فرایند حیاتی است که قسمتی از موجودات ذره بینی فعال موجود در موادغذایی  یا میکروارگانیسم های بیماری زل را از بین می برد تا حدی که ایجاد بیماری نکنند و یا اینکه آنزیم های موجود در مواد غذایی را به منظور به تعویق انداختن فساد در موادغذایی غیرفعال سازد.  این فرایند در مورد موادغذایی مورد استفاده قرار می گیرد که شرایط نگهداری آنها مانع رشد موجودات ذره بینی باشد. در بسیاری از موارد مانند شیر هدف اولیه پاستوریزاسیون کشتن موجودات ذره بینی بیماری زا است. برخی از موجودات ذره بینی رویشی مولد فساد به درجه حرارت پاستوریزاسیون مقاوم هستند که در این صورت باید از درجه حرارت بالاتری استفاده کرد. روش های دیگری نیز وجود دارند که می توانند همراه پاستوریزاسیون به کار گرفته شوند. این روش ها عبارتند از: سردکردن، افزودنی های شیمیایی که باعث بوجود آوردن محیط نامناسب رشد موجودات ذره بینی می گردد (مانند شکر در شیر غلیظ شیرین، اسیدهای غذایی در شورو ترشی و آب میوه ها) و همچنین تخمیر به کمک موجودات ذره بینی مفید.

درجه حرارت مورداستفاده در پاستوریزاسیون بستگی دارد به 1) مقاومت گرمایی یک موجود ذره بینی رویشی و یا بیماری زای مشخصی که فرایند حرارتی برای از بین بردن آن طرح ریزی شده است و 2)حساسیت ویژگی های کیفی محصول به گرما. دو روش عمده در فرایند پاستوریزاسیون به کار گرفته می شود، یکی استفاده از درجه حرارت بالا و زمان کم (HTST) مانند 72 درجه سانتی گراد به مدت 15 ثانیه و دیگری استفاده از درجه حرارت نسبتا پایین و زمان بیشتر مانند 63 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه.

روش های پاستوریزه را سازمان هایی که کار ایمنی سازی غذاها را برعهده دارند، کنترل می کنند. روش های پاستوریزه هر نوع ماده غذایی مخصوص همان ماده می باشد. مثلا روش پاستوریزه کردن خامه با شیر متفاوت است. همچنین پنیر را به منظور حفاظت از آنزیم فسفاتاز موجود در آن که به نگهداری طولانی مدت پنیر کمک می کند، پاستوریزه می کنند. روش HTST به منظور کاهش تعداد یک میلیون از میکروب های موجود در شیر طراحی شده است این روش تقریبا برای کشتن تمامی کپک ها و باکتری هایی که سبب فساد شیر می شوند کافی است. و این روش نیز برای نابودی میکروب های مقاوم در برابر حرارت مثل مایکوباکتریوم توبرکلوسیس مناسب است. بهینه کردن فرایند پاستوریزاسیون، ارتباط با سرعت نسبی از بین رفتن موجودات ذره بینی در مقایسه با مشخصه های کیفی محصول دارد. از روش های فوق  HTST حداکثر کیفیت را در محصول بوجود می آورد.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 26 May 2008 و ساعت 4 PM |

                                                             دربای

اگر بخواهیم شیوه اثر قرص سرماخوردگی بزرگسالان را در بدن بررسی کنیم باید به ساز و کار هر سه جزء آن بپردازیم. جزء استامینوفنی این قرص با مهار سنتز پروستاگلاندین‌ها موجب کاهش تب می ‌شود. همچنین کلرفنیرامین با تأثیر بر عروق خونی، دستگاه گوارش و دستگاه تنفس از طریق رقابت با هیستامین، پاسخ حساسیتی را از طریق مهار کردن هیستامین کاهش می‌ دهد و فنیل‌افرین نیز سبب انقباض سریع و طولانی‌ مدت شریانچه‌ها شده و در نتیجه موجب کاهش ترشح مایعات و احتقان مخاطی می ‌شود.

همانطور که گفته شد، قرص سرماخوردگی بزرگسالان از سه جزء تشکیل شده است، بنابراین عوارض دارویی این سه دارو می ‌تواند، از عوارض مهم این دارو باشد.

 

این عوارض می ‌تواند، دستگاه‌های عصبی مرکزی، گوارشی، پوست و خون را درگیر کند بنابراین تحریک‌ پذیری، گیجی و خواب ‌آلودگی از مهمترین عوارض مصرف این دارو به شمار می ‌رود.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 26 May 2008 و ساعت 2 PM |

Internet Guide to Plant Pathology-- A world-wide collection of web sites for plant pathologists.

http://www.pk.uni-bonn.de/ppigb/ppigb.htm

International Society of Plant Pathology-The ISPP promotes the world-wide development of plant pathology and the dissemination of knowledge about plant diseases and plant health management.

http://www.isppweb.org/

Find a Plant Pathologist-Searchable database on ISPP website

http://www.scisoc.org/ispp/world_directory/

American Phytopathological Society (APS)

http://www.apsnet.org/

Canadian Phytopathological Society (CPS)

http://www.cps-scp.ca/index.html

Database of Agriculturally Important Fungi (USDA-ARS)

http://nt.ars-grin.gov/fungaldatabases/databaseframe.cfm

CAB International

http://www.cabi.org/PageNotFound.asp

Australian Plant Pathology Society

http://www.australasianplantpathologysociety.org.au/

German Phytomedical Society (DPG)

http://dpg.phytomedizin.org/

Société Française de Phytopathologie

http://www.sfp-asso.org

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 21 May 2008 و ساعت 7 PM |
دكتر اسفنديار اسفندياري فرزند رستم‌خان رفعت‌الدوله در 12 اسفند ماه 1288 در شهر كرمان متولد شد و در 12 مرداد 1374 در تهران فوت كرد. دوران ابتدايي و دبيرستان را در مدرسه سن‌لويي در تهران به اتمام رسانيد و آنگاه براي تحصيلات عالي عازم فرانسه و در گرييون (Grignon) مشغول به تحصيل گرديد ولي بدليل مشكلاتي تحصيل ايشان در فرانسه ناتمام ماند و به ايران مراجعت كرد و بقيه تحصيلات خود را در ايران در مدرسه عالي فلاحت ادامه داد و در سال 1307 از آنجا فارغ‌التحصيل شد. پس از اتمام دوران نظام وظيفه (1307-1309) در سال 1309 بسمت معاون آقاي ژولين‌گوتيه
 
(Julien Gauiter) كارشناس و استاد گياه‌شناسي در دانشكده كشاورزي كرج استخدام گرديد و در سال 1314 براي ادامه تحصيل به وين اعزام شد و در سال 1317 پس از دريافت مدرك دكتري مجددا به ايران بازگشت. از سال 1317 تا 1324 ضمن معاونت (تا سال 1320) پرفسور اروين‌گائوبا (E. Gauba) با سمت استاد گياه‌شناسي و بيماريهاي گياهي در دانشكده كشاورزي كرج به تدريس اشتغال داشته و بقيه خدمت دولتي خود را در وزارت كشاورزي گذراندند.

          دكتر اسفندياري در دوران خدمت خود در وزارت كشاورزي عهده‌دار رياست اداره كل بررسيها (1325 تا 1329)، مديريت كل حفظ‌نباتات (1334 تا 1338)، معاونت فني وزير (1338 تا 1343) و رياست موسسه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي (1345 تا 1353) بوده و در سال 1353 به افتخار بازنشستگي از كارهاي اداري نائل آمد.

          دكتر اسفندياري پس از اتمام دوره نظام وظيفه (1309) تا ده روز قبل از فوت خود بطور مستمر بعنوان استاد و يا محقق گياه‌شناسي و قارچ‌شناسي فعاليت پي‌گير داشت. ثمر اين تلاش علاوه بر شركت در تربيت و آموزش تعداد زيادي مهندس كشاورزي، نگارش 21 عنوان اثر علمي و تحقيقاتي مي‌باشد. وي طي سالهاي 1325 تا 1360 عضو هيئت تحريريه مجله آفات و بيماريهاي گياهي و طي سالهاي 1343 تا 1348 عضو هيئت تحريريه مجله بيماريهاي گياهي بود.

          دكتر اسفندياري اولين فرد ايراني است كه با مدرك تحصيلي دكتري بيماري‌شناسي گياهي و قارچ‌شناسي تدريس كرده و تحقيقات اين دو رشته را آغاز نموده است، نتيجتا مي‌توان او را بدرستي پدر علم بيماري‌شناسي گياهي و قارچ‌شناسي ايران دانست و علاوه بر اين ايشان يكي از پيشكسوتان دانش گياه‌پزشكي در ايران بود.

          وي در سال 1324 فهرستي از قار‌چ‌هاي جمع‌آوري شده در ايران را به زبان فارسي منتشر نمود كه اولين نوشته فارسي در زمينه قارچ‌شناسي گياهي محسوب مي‌شود. ايشان همچنين فهرستهاي دوم، سوم و چهارم قارچ‌هاي ايران را تا سال 1330 منتشر نمودند كه از بعد قارچ‌شناس و بيماريهاي قارچي گياهان مجموعه ارزشمندي محسوب مي‌شود. مرحوم دكتر اسفندياري همچنين مقالات مرجع متعددي در زمينه بيماريهاي گياهي منتشر نموده‌اند كه از آن جمله مي‌‌توان به مقالات زنگ‌هاي غلات در ايران، سياهكهاي غلات در ايران و بيماريهاي گياهان زراعي درختان ميوه نواحي سوبتروپيكي شمال ايران اشاره نمود.

          در سايه فعاليتهاي تحقيقاتي و علمي پيش گفته است كه دكتر اسفندياري را مراجع علمي و بين‌المللي داخل و خارج بخوبي مي‌شناسند و براين اساس تعداد زيادي گياه عالي، قارچ و حشره توسط ديگر دانشمندان بنام ايشان نامگذاري شده است. افزون بر اين دكتر اسفندياري موفق به دريافت مدال لياقت در كشاورزي از كشور فرانسه (در سال 1958)، مدال افتخار و حمايل از اتريش (در سال 1962)، مدال لژيون دونور فرانسه از دست ژنرال دوگل (در سال 1963)، مدال خدمت با ستاره از كشور آلمان (در سال 1970) و تقديرنامه حسن انجام خدمت از وزارت كشاورزي ايران (15/1/1372) گرديده است. (يادش گرامي باد)


+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 21 May 2008 و ساعت 7 PM |
                                       هانيه حاتمي

پني سيلينها : از موثرترين و مفيدترين داروهاي ضدميكروبي به شمار مي آيند. پني سيلينها درگروه بتالاكتامينها قرار دارند وبه سه گروه ,G,M  A دسته بندي مي شوند .

پني سيلينهاي گروه M : براي پيشگيري ودرمان اورام پستان ازآن ها استفاده مي شود مثل كلوكساسيلين

پني سلينهاي گروه G : تحت دوشكل معرفي مي شوند:

-پني سلينهايG «كلاسيك »: زود از راه ادرار دفع مي شوند.

-پني سلينهاي G  «رتارد»:مانند پني سيلين پروكائين ،بنزاتين پني سيلين وپنتاسيلين ها

-پني سيلين پروكائين : اسب و گاو ممكن است نسبت به پروكائين پني سيلين حساسيت پيدا كنند. اين حساسيت معمولا خفيف است وبا كهير وخارش ومختصر افزايش تعداد تنفس همراه مي باشد. واكنش شديدتري درگاو ديده شده كه عبارت بوده است از تب ،عرق زياد،گيجي وتنگي نفس شديد بنزاتين پني سيلين : تحت اسامي مختلف تجاري به عنوان مثال اكستانسيلين و غيره عرضه شده است . خيلي آهسته دفع مي شود.

برباكتري هاي گرم مثبت موثر مي باشد در بيماري هاي مزمن چرك زا نظير ذات الريه كره اسبها دراثر كورينه باكتريوم اكوئي و يا بيماري كزار موثراست .

پني سيلينهاي گروه A : آميي سيلين وآموكسي سيلين دوآنتي بيوتيك عمده از اين گروه مي باشند.

-آمپي سيلين :برروي باكتري هاي گرم مثبت وگرم منفي موثرمي باشد. دردام هاي بزرگ درمعالجه عفونت هاي روده حاصل از اشرشياكلي و سالمونلا و همچنين ذات الريه داراي ارزش زيادي است .

آمپي سيلين دراثر تزريق به خوبي بر روده ها و كبد نفوذ مي كند و در از بين بردن سالمونلا درخوك بسيار موثر است . همچنين داروي سودمندي در درمان سپتي سمي هاي حاصل از باكتري هاي گرم منفي به شمار مي آيد .

(تهاجم ميكروارگانسيم هاي بيماري زا به خون سپتي سمي گويند.)

-آموكسي سيلين : خيلي به آمپي سيلين نزديك است . موارد مصرف آن در دام هاي بزگ نظير آمپي سيلين است .

كاربني سيلين: از نظر طيف فعاليت وساختمان شيميايي شيبه به آمپي سيلين وآموكسي سيلين مي باشد اثر آن برروي باكتري هاي گرم مثبت كمتر ازبنزيل پني سيلين است .

سفالوسپيرين ها: ازنظر شيمايي به پني سيلين شباهت دارند وطيف فعاليشان نظير آمپي سيلين ميباشد . ودرگروه بتالاكتامها قرار دارد .

آمينوگليكوزيدها:ازگروه آمينوگليكوزيدها داروهايي كه مورد استعمال زيادي در درمان دام هاي بزرگ دارند عبارتند از : استرپتومايسين ،دي هيدرواسترپتومايسين ،نئومايسين ،كانامايسين ،جنتامايسيم ،پارومومايسين،اسپكتينومايسين،آميكانسين.در بين اين گروه استرپتومايسين از همه مصرف بيشتري داشت ولي دراثر پيدايش مقاومت در برابر آن ساير داروهاي اين گروه به طور روز افزوني مورد استفاده قرار گرفته اند. داروهاي اين گروه برروي ر يبوزوم ميكروب اثر مي نمايد ومانع ساختن پروتئين ها مي شوند طيف فعاليت آنها بيشتر برروي باكتري هاي گرم منفي مي باشد . عمده ترين مصرف داروهاي اين گروه درمان عفونت روده اي حاصل از باكتري هاي گرم منفي در دام هاي جوان و خوك مي باشد . آمينوگلي كوزيدها داراي خاصيت كاستن كلسيم خون نيز مي باشد . بدني جهت نبايد آنها را درگاوان شيري آبستن نزديك به زايمان به ويژه آنهائيكه سابقه تب شير دارند تجويز نمود.

پلي پپتيدها(كليستن): خانواده پلي پيتيدها شامل دو گروه آنتي بيوتيك مي باشد :

يك گروه به طور موضعي استفاده مي شود:باستيراسين تيروتربسين

گروه ديگر از راه عمومي قابل استفاده مي شوند:پلي ميكسين B كليستين- كه اينها برضد كلي باسيلها و كورينه باكتريها فعالند. كليستين از راه خوراكي د ردرمان اسهالهاي كلي با سيلي بسيار موثر است .

پلي ميكسين B وكوليستين : اصولا هيچگونه فعاليتي برميكروبهاي گرم مثبت ندارند و به علت تاثير شان به ميكروبهاي مانند كلبسيا مورد استفاده قرار مي گيرند. بيشتر به صورت داروهاي موضعي به كار مي روند.

ماكروليدها: درگروه ماكروليدها آنتي بيوتيك هايي نظير اريترومايسين،الاندومايسين ،اسپيرامايسين،تيلوزين وكاربامايسين قرار دارد كه دربين آنها اريترومايسين،اسپيرامايسين و تيلوزين بيشتر در دام هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد. طرز عمل آنها جلوگيري از ساخته شدن پروتيئن هاست . اين داروها بيشتر برروي باكتري هاي گرم مثبت از جمله استرپتوكوك،استافيلوكوك،كورينه باكتريوم موثر است . براي درمان اسهال خوني خوك و معالجه بيماري هاي تنفسي نيز باارزش مي باشند . بيشترين مقدار دارو دركبد تجزيه مي گردد و اين دارو ازطريق صفرا،ادرار و مدفوع دفع مي شوند. آلوده شدن جيره غذايي گاوان با آنتي بيوتيك هاي گروه ماكروليد ممكن است موجب بروز بي اشتهائي ،اسهال وكاهش شديدشير شود.

تتراسيكلين ها: چهار دارو از گروه تتراسيكلين ها دردامهاي بزرگ به كار مي رود عبارتند از: تتراسيكلين،اكسي تتراسيكلين ،كلرتتراسيكلين ،رولي تتراسيكلين علاوه براينها از دمتيل كلر تتراسيكلين ،متاسيكلين ،روكسي سيكلين، مينو سيكلين نيز استفاده مي شود .

تتراسيكلين به صورت موضعي مثلا در مفاصل به كار نمي رود زيرا بسيار محرك و التهاب آور مي باشد . علت عمده كاهش مصرف تتراسيكلين دشواري كاربرد و قيمت گران در گاو مي باشد .

يك دقيقه پس ازتزريق تتراسيكلين علايمي مثل غش، تشنج فراوان، انقباض كره چشم، تنگي نفس افزايش ضربان قلب آغاز گردد ولي در اكثر دامها در ظرف چنددقيقه بهبود حاصل مي كند.

همچنين مي تواند باعث اختلالات عصبي،عضلاني همراه با احتلالات شديد قلبي و كاهش فشار خون مي گردد مي توان به وسيله كلسيم قبل از تزريق اين دارو از بروز عوارض مزبور جلوگيري نمود. تداوم تجويز اين داروها از راه دهان به گوساله ممكن است باعث عفونت شيردان و يا پاروده هاگردد. جراحات كبدي و كليوي دراثر تجويز مقدار زيادي اكسي تتراسيكلين به گاوان پرواربندي شده گزارش گرديده است . اين دارو براي درمان بيماري هاي تنفسي در پرواربندي ها به كار مي رود. گاهي تتراسيكلين ها در استخوان ها و دندان ها رسوب مي كند و موجب تغيير رنگ آنها مي شود .

كلرامفيكل: آنتي بيوتيكي است با طيف عمل سريع،به خاطر همين ويژگي و قيمت متوسط آن در دامپزشكي خيلي مورد استفاده قرار مي گيرد . كلرامفيكل داراي سه عيب مي باشد :

1-به سرعت در بدن غير فعال مي شود . تزريق آن بايد هر 6ساعت تجديد شود.

2-مدت انتظار بعد از تجويز بسيار طولاني است . يك ماه براي گوشت

3-درگاوهاي شيري درحال توليد غير قابل مصرف است .

قدرت نفوذ آن دربافتها عالي است . اين دارو از طريق تزريق براي معالجه بيماري هاي عفوني مختلف به كار برده اند. همچنين به طور موضعي به ويژه براي درمان عفونت هاي چشم و پوست و گاهي گنديدگي سم گوسفندان مصرف گرديده است . كارشناسان  معتقدند كه به كاربردن اين دارو در دامها بايد محدود باشد زيرا ممكن است موجب مقاومت باكتري ها دربرابر تعدادي از داروها گردد.

Ampiclox lactating cow

داراي خاصيت باكتريسيد مي باشد . تركيبي از آمپي سيلين و كاوكساسيلين بوده واز تشكيل غشاي ميكروبي ممانعت به عمل مي آورد كه نهايتا منجربه جلوگيري از رشد وتكثير ميكروبهاي حساس و مرگ آنها ميشود .

Aureomycin violet

جلوگيري از رشد ميكرو ارگانيسم هاي حساس و قارچها

دردرمان بيماري گنديدگي سم در گاو،گوسفند وبز- درمان عفونتهاي حاصل از بيماري تب برفكي درناحيه سم وپستان معالجه زخمهاي تابستاني

Bacitracin

با سيتراسين يك آنتي بيوتيك مي باشد كه تشكيل پنتاپپتيدها را درساخت ديواره باكتريها مهار مي كند.

Benestermycin Dry Cow

بنسرمايسين به منظور درمان اورام پستان پيشگيري ا زورم پستان د ردوره خشكي مصرف مي گردد.

Chloramphenicol Sodium Succinate

كلرامفنيكل آنتي بيوتيك مي باشد كه عليه ميكروبهاي گرم منفي و گرم مثبت اثر مي كند. مكانيسم اين دارو در ارتباط با مهار سنتز پروتئين باكتريايي مي باشد . در درمان مننژيت انفولانزا ، عفونت هاي شديد سالمونالايي مصرف مي شود.

Chlortetracycline

بر روي ميكروارگانيسم هاي گرم مثبت و منفي اثر مي كند. در گنديدگي سم،تب حمل و نقل براي گاو،اسهال بره ها،عفونت هاي اداري و باكتريايي درسگ و گربه استفاده مي شود.

Colistin

اين دارو قادر به از بين بردن اجرام ميكروسكوپي درهر دومرحله رشد و سكون مي باشد . جهت درمان عفونت هاي روده اي و گوارشي به كار برده مي شود.

Dam-Cream

جهت حفظ بهداشت پستان گاوهاي شيري و جلوگيري از اورام پستاني وانتقال آن از گاو مبتلا به گاوسالم

Dihydro Streptomycin Sulfate

عليه باكتري هاي گرم منفي مي باشد . اين دارو عليه عفونتهاي ايجادشده به وسيله ميكروبهاي گرم منفي به خصوص عفونت هاي مخلوط مانند عفونت هاي دستگاه تنفس،عفونتهاي معدي ، رودهاي ، دستگاه ادراري و... تجويز مي شود.

Erythromycin20%

با اختلال دركار سنتز پروتئين سلولي از رشد ميكروارگانسيم ها جلوگيري به عمل آورده در درمان بيماري هاي اوليه وثانويه ميكروبي مانند سينوزيت عفونت هاي دستگاه ادراري استفاده مي شود.

Flavomycin(Fpl)

به منظور افزايش وزن درطيورگوشتي وافزايش تعداد تخم مرغ درگله مرغ تخمي،كاهش تلفات و ضايعات دركليه انواع طيورگوشتي،تخمي وبوقلمون وافزايش رشد درگوساله هاي پرواري مورد استفاده قرارمي گيرد.

Flumequine10%

فلوميكوئين عليه باكتري هاي گرم منفي و مثبت اثر مي گذارد-براي درمان كلي باسيلوز،سالمونلوز،به كارمي رود.

Fural tadone

پروتئين سازي وابسته به RNA را بلوك  مي كند . براي باكتري هاي گرم منفي استفاده مي شود. براي عفونتهاي باكتريايي بويژه براي دستگاه گوارش مرغان وتورم روده مرغان مصرف مي شود.

FuraZolidone

موارد مصرف فورازوليون در عفونت هاي سالمونلايي،درمان اسهالهاي باكتريايي و ديفتري مورداستفاده قرارمي گيرد .

Furazolidone 20%+Tetracycline20%

درعفونت دستگاه تنفس دام و طيور مانند برونشيت عفونت هاي دستگاه گوارش مانند و باي مرغان مصرف مي شود.

Gentamicin

عليه باكتري گرم منفي مانند اثريشيا كلي مي باشد در عفونتهاي ريوي پوست ،معده و روده مورد استفاده قرار مي گيرد.

Kanamast MC

كانامايسين عليه ميكروبهاي گرم منفي موثر بوده و در درمان ورم پستان گاو وگوسفند دراثر استرپتوكوك واستافيلوكوك و كلي با سيل ايجاد مي شود مصرف مي گردد.

Lincos pectin

براي گوساله هايي كه نشخوار نمي كنند، عفونت هاي تنفسي گوسفند وبز، تورم كيسه هاي هوايي در جوجه وبوقلمون به كار مي رود.

Virginamycin10%

بر روي باكتري هاي گرم مثبت اثر دارد با تكثير ميكروبها جدار روده ضخيم ميگردد كه ويرجينامايسين با جلوگيري از سنتز پروتئين باعث بهبود وضعيت جدار روده مي گردد. موجب نقصان د رتوليداسيد لاكتيك ، اسيد چرب فرار و آمونياك توسط ميكروبها شده و درنتيجه از اثرات سمي آنها مي كاهد . به منظور افزايش قدرت باروري تخم مرغ هاي جوجه كشي و افزايش قدرت توليد گوشت و تخم مرغ

Masticen CP

پولي ميكسين B برروي باكتري هاي گرم منفي اثر دارد .

Mastijet Fort

داراي سه نوع آنتي بيوتيك مي باشد كه بر روي باكتري گرم منفي و گرم مثبت تاثير مي گذارد . همچنين حاوي ماده ضد التهابي است كه كليه تورم و التهابهاي موجود در اثر ضربه راتسكين ميدهد. و در درمان انواع ورم پستان هاي سخت و ميكروبي گاوهاي شيرده مصرف مي شود .

Multimast

چهار آنتي بيوتيك نئومايسين،استرپتومايسين،بنزيل پيني سيلين واكسي تتراسايكلين همراه با عامل ضد التهاب تركيبي  قوي براي درمان و بهبود ورم پستان فراهم مي آورد.

Neomycin sulfate

بولوس نئومايسين سولفات در درمان و كنترل اسهالهاي ميكروبي كنترل و درمان عفونتهاي باكتريايي داخل رحمي و نيز در پيشگيري عفونتهاي بعد از زايمان موثر است.

Ophtol opthalnmic

در التهاب پلك چشم-زخم هاي قرينه ،كنترل عفونتهاي ثانوي عدسي و دربيماري هاي عفوني به عنوان پيشگيري به كار مي رود .

Orbenin Dry cow

در درمان ورم پستان هاي استافيلوكوكي مقاوم به پني سيلين و ورم پستان هاي استرپتوكوكي در دوره خشكي به كار مي رود.

OXytetra cycline

طيف وسيع اكسي تتراسايكلين باعث اثرات قابل توجه بر عفونتهاي ناشي از ميكروبهاي گرم منفي و گرم مثبت مي گردد.

Oxy tetra cycline 20%

در عفونتهاي گوارشي از قبيل اسهال سفيد جوجه ها ناشي از سالمونلاپلوردم- پيشگيري از كاهش ميزان گوشت و تخم مرغ د رمواقع استرس

Oxytetracycline+Chloramphenicol

آنتي بيوتيك : ممانعت از سنتز پروتئين باكتري در حال رشد

مكانيسم عمل كلرامفنيكل ممانعت و وقفه در سنتز پروتئين هاي حياتي باكتري از طريق دخالت درانتقال آمينو اسيدهاي فعال از RAN محلول به ريبوزوم مي باشد .

در عفونت هاي دستگاه تنفسي : پنوموني- عفونت هاي دستگاه هاي گوارشي : اسهال باكتريايي- عفونتهاي خوني مثل سالمونولوز

PenicillinG Potassium or sodium

در مرحله تكثير ارگانيسمها اثر خودرا اعمال مي كند و اثرباكتريايي آن برپايه از بين بردن غشاء باكتري مي باشد .

در درمان عفونت هاي باكتريايي موثر مي باشد . برونشيت ،تب تيفوس

Penicillin G+Kanamycin

ورم معده ورم روده عفونتهاي دستگاه تنفسي- عفونت هاي خوني ورم مزمن پستان

PenicillinG+Streptomycin

عليه ميكروارگانيسم هاي گرم مثبت و منفي د رعفونت هايي مثل ورم پوست عفونت هاي تنفسي مصرف مي گردد.

Pharmasin

تايلوزين آنتي بيوتيك ماكروليد است كه بر روي باكتري هاي گرم مثبت و گرم منفي موثر است .تركيبات تايلوزين ،پروپيل گيلكول . بنزيل الكل

درعفونت هاي تنفسي نشخوار كنندگان كوچك و بزرگ برونشيت عفونت هاي آگلاكيته درگوسفند و بز

Sulfadiazine+Trimethoprim

درمان كوكسيد يوزگاو و گوسفند

درمان عفونت هاي استرپتوكوكي اسب و سگ از پيشرفت ضايعات مربوط به تب برفكي جلو گيري مي كند.

Tetracycline

سنتز پروتئين هاي ميكروبي را از طريق ايجاد وقفه د راتصال TRNA باردار به ريبوزوم ميكروبي مهار مي كند بدين ترتيب مانع ورود اسيد آمينه جديد به زنجيره پپتدي توليد شده است .

در عفونت هاي باكتريايي مخصوصا عفونت هاي دستگاه تنفسي و عفونت هاي دستگاه گوارش مانند آنتريت وسپتي سمي هاي حاصل ازباكتري هاي گرم منفي و گرم مثبت به كار مي رود .

Tiamulin45%

پيشگيري و درمان عفونت هاي دستگاه تنفسي ناشي از مايكوپلاسما- سينوزيت عفوني در طيور- عفونت دستگاه تنفسي ناشي از ميكروبهاي گرم مثبت به كار مي رود.

Tylosin

برروي ميكروارگانيسم هاي گرم مثبت و بعضي از گرم منفي ها موثر است ديفتري- گنديدگي سم بيماري هاي تنفسي در دامهاي بزرگ

Vetimast

در تركيب داروي فوق از سفاستريل آنتي بيوتيكي از نوع بتالاكتام استفاده شده كه باكتري ها را از راه آسيب رساندن به ديواره  خارجي سلول از بين مي برد.

درورم پستان ناشي از استرپتوكوكوس آگلاكيته استرپتوكوكوس بويس- استافيلوكوكوس اورائوس باكتري هاي گرم منفي از جمله اشريشاكلي مصرف مي گردد.

  

-دامپزشكي                    ترجمه احمد شيمي

-تجويز صحيح آنتي بيوتيكها دردرمان بيماري هاي طيور     ترجمه دكتر نادر افشار مازندران ،دكتر ابوالفضل رجب

-بيماري هاي گاو        دكتر فريدون نور محمد زاده

-اطلاعات دارويي دامپزشكي      دكتر علي رضا چارقچي

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 21 May 2008 و ساعت 10 AM |