عاطفه عبدی

Pantoea جنس پانتوا شامل نژادهایی که قبلا اختصاص داده شدند به انتروباکتراگلومرانز و گونه های که قبلا ایروانییا نامیده می شد.

Serratia بیشتر گونه های شناخته شده در جنس سرایتییا نشان می دهند که هموژنوس هستند. توالی 16sRNA فانتیگولا شاخه های دارای مقاومت در برابر بیماری دسته های از سراتییا می باشند واین گنجایش فانتیگولا را در جنس سراتییا توجیه می کند.

Pseudomonas نژاد های که متعلق به جنس پزودوموناس هستند ممکن است که برای گیاهان بیماری زا باشند.

Azotobacter جنس ازتوباکتر در خانواده پزودوموناس از گاما پروتوباکتریا شامل باکتری های است که به دلیل توانایشان در تثبیت نیتروژن از جو در افزایش رشد گیاهان نقش اساسی دارند.

Firmicutes بررسی باسیلوس و جنس هاس مربوط به ان در جلسه ای کاربردی و علمی در اگوست 2000 ارائه شد. که از انتشار ان جلوگیری شد و بعد از ان در سال 2002 منتشر شد.

Bacillus نژاده های متعدد باسیلوس به PGPR واکنش نشان دادند و این در دامنه گسترده ای از مکانیسم رشد گیاهان کار برد دارد در ارتباط با رده بندی نزاد های باسیلوس به عنوان  PGPR توضیحانی داده شد مهم این است که تاکیید شود که امکان پزیر است نژادهای مورد تشخیص را به عنوان B.circulans یا B.firnus در نظر بگیریم.

Paenibacillus به دنبال مطاله توالی ژن  16sRNAتوسط Ash و دیگران: نوع نزادهای بسیاری از گونه های باسیلوس تعریف شد. مشخص شد شماری از گونه های باسیلوس به 9 گونه پانی باسیلوس متعلق اند.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 29 Jan 2010 و ساعت 11 PM |

                                                    سمانه بیدختی

پلاسميدها كه عناصر ژنتيكي هستند و از نظر كروموزوم  اضافي داراي استقلال داخلي ميباشند در  انواعي از  باكتري ها يافت شده اند.آن ها از DNA هاي مدور بسته تشكيل شده اند،تعدادي مي توانند با كروموزوم ميزبان تلفيق شوند و با آن رونويسي بشوند.تعدادي از ويروس ها كه روي پروكاريوت ها اثر ميگذارند ويژگي هايي دارند مثل آن دسته از پلاسميد ها يا در حالت دقيق تر توانايي تلفيق با كروموزوم سلول هاي ميزبان،به هر حال ويروس ها با پلاسميد ها اختلاف دارند و در روش هايي با آن ها اختلاف دارند كه در دنباله مي آيد:

1)ويروس هاي معمولي ذره اي دارند با يك ساختاري كه طراحي شده اند براي تامين و حمايت ماده ژنتيكي در محيط خارج سلولي و آسان كردن ورود به سلول ميزبان جديد.

2(ژنوم ويروس ها بسيار   سازمان يافته اند براي عملكرد ويروسي مشخص در حالي كه  پلاسميد ها از مواد ژنتيكي  تشكيل شده اند كه اغلب براي پايداري سلول مفيدند.

3)ويروس ها ميتوانند سبب مرگ سلول  يا بيماري در اندام هاي ميزبان شوند اما پلاسميدها خير.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 20 Jan 2010 و ساعت 1 PM |
                                                          شیما کلانتری

                                             دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

مقدمه: در 92 درصد دنبا برنج کشت می‌شود. با جایگزینی روش‌های کشاورزی مدرن با روش‌های سنتی می‌توان رشد محصولات برنج را تسریع نمود.

بیش از 40 درصد ضرر و زیان سالیانه در تولیدات برنج ناشی از آفات بیماری‌ها و علف‌های هرز می‌باشد.

استفاده از سموم شیمیایی به خصوص سموم حاوی جیوه و مس در مبارزه و کاهش خسارت به محصول برنج تاثیر زیادی دارد ،البته دوام زیاد آنها در طبیعت، قیمت بالا و استفاده بی‌احتیاط از آن‌ها نیز مشکلتی را در پی خواهد داشت.

باکتری‌های آنتاگونیست دارای توانایی بلقوه در جلوگیری از بیماری‌ها می‌باشند. مکانیسم عمل این باکتری‌ها بدین گونه است که با افزایش میزان رشد رایزوباکترها تاثیر مستقیمی در افزایش سلامتی و رشد گیاه میگذارند.

دو گروه از باکتری‌ها به طور عمومی تاثیر وسیعی در این زمینه دارند:

1-spp. Pseodomonas : باکتری میله‌ای و گرم منفی با نیاز غذایی ساده و دارای دو گروه فلورسنت و غیر فلورسنت.

2- Bacillus spp.: باکتری گرم مثبت و تولید کننده اندوسپور و متحمل در برابر خشکی و گرما.

این باکتری‌ها از روی گیاهان ظاهرا سالم، گیاهان آلوده و از داخل آب آبیاری زمین‌های آلوده جداسازی می‌شوند

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 19 Jan 2010 و ساعت 5 PM |
زدانش در بی نیازی بجوی                 وگر چند سختیت آید به روی
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 17 Jan 2010 و ساعت 9 AM |

                                                      محمد صادقی

بیو انفورماتیک به استفاده از کامپیوتر ها برای مرتب سازی ، تحلیل و تامین اطلاعات مربوط و طبق بیولوژیکی اشاره دارد و موضوعاتی مثل انتشار الکترونیکی ،تحلیل پیچیده ی پایگاه داده ها و تولید مجموعه های عظیم از داده های در معرض عموم را شامل می شود . یک جزء مهم از انفجار اطلاعات ، اینترنت است .

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 14 Jan 2010 و ساعت 3 PM |
                                                فاطمه مقصودلو

بسیاری از گیاهان از نظر همزیستی با باکتریهای تثبیت کنندۀ نیتروژن توسعه یافته اند مخصوصاً جنس نستوک و آنابنا که نیتروژن را به صورت اتوتروف دریافت می کنند.

همزیستی سیانوباکتریها با گیاهان تنوع وسیعی در نحوه ی برخورد با ریزوبیال واکتینو ریزوبیال را نشان می دهد. همزیستی سیانوباکتریا با گیاه در تمام دنیا رخ می دهد و ممکن است حتی در برخی مناطق از اجتماعات رایج گیاه باشد. رده بندی سیانوباکترها براساس خصوصیات موفولوژیکی آن ها می باشد که منجر به اختلافات در میان گونه ها می شود.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 13 Jan 2010 و ساعت 11 AM |

                                                       

                                                     عزیز زاده: خاکشناسی 86

 تركيب  cyt-b6Ifيك پروتیين غشايي است كه از تعداد زيادي زير مجموعه تشكيل مي شود.قسمت هاي اصلي اين تركيب چهار زير مجموعه اصلي دارد :  cyt-b6وcyt-f ويك پروتيين سولفور آهن «پروتئين ريئسك»ويك زير مجموعه .Ivعلاوه بر اين از دويا تعداد بيشتري آمينواسيد و يك كلروفيل

ويك كاروتنوي‍يد از كاربرد ناشناخته اي وجود دارد.

تركيب  cyt-b6If  يك ساختار نامتقارن دارد.وهمانند زير مجموعه Iv شامل دو مولكول    heme-b مي شود وغشا را در بر مي گيرد.در تركيب  cyt-b6If ‍‍‍دو heme روي همديگر قرار گرفتند وبه اين صورت يك زنجيره اكسيداسيون وكاهش را تشكيل مي دهد.تركيبcyt-b6If در ساختارش به تركيب cyt-bIc1 را در باكتري و ميتوكندريا شباهت دارد همه اين تركيب ها يك پروتئين سولفور آهن دارند بخش آمينواسيد cyt-b در تركيب      cyt-bIc1 باكتري و در  ميتوكندريا با مجموعه بخش هاي cyt-b و زير مجموعه Iv در تركيب      cyt-b6If تطابق دارد.

انتقال الكترون توسط تركيب cyt-b6If «آنزيم كمكي اكسيداسيون»به يك انتقال پروتون جفت مي شود. پلاستوهيدروكيانين كه توسط ps2 شكل گرفته است از طريق مرحله ليپيدي غشاي تيلاكييد را منتشر مي كند و الكترون هايش را به تركيبb6If سيتوكروم منتقل مي كند و سپس اين تركيب الكترون ها را به پلاستوكيانيين انتقال مي دهد كه باعث كاهش آن مي شود

انتقال الكترون از طريق تركيب cyt-b6If همراه با يك گراديان متفاوتي پتانسيل  0/4Vمي يابد انرژي كه توسط انتقال الكترون در پايين اين گراديان اكسيداسيون وكاهش آزاد مي شود توسط انتقال پروتون به حفره سلولي تيلاكييد حفظ مي شود
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 20 Dec 2009 و ساعت 5 PM |
قارچ دُنبَلان نوعی قارچ خوراکی گرانقیمت و کمیاب است. این قارچ در گونه‌های مختلف به رنگهای قرمز تیره، خاکستری، سفید، بنفش و سیاه است ولی لذیذترین نوع آن دارای پوستهٔ سیاه‌رنگ است.

قارچ‌های دنبلان معمولاً دسته دسته در عمق ۳۰ سانتیمتری در خاک و نزدیک به ریشه‌های گیاهان و درختها می‌رویند. کاشت آنها نتیجه مفید نداده‌است، ولی به حالت طبیعی در بسیاری از زمینهای معتدل دیده می‌شوند و آنها را به وسیله سگ یا خوک پیدا می‌کنند.
دو نوع سیاه و سفید این قارچ گران‌قیمت‌ترین قارچ‌های دنبلان زیرزمینی هستند. بیش‌ترین میزان مصرف قارچ دنبلان در رستوران‌ها، صنایع غذایی، تهیهٔ انواع سس‌ها و روغن‌های معطر و نیز داروسازی است. قارچ دنبلان به صورت همزیستی با ریشه‌های درختان جنگلی به وجود می‌آید و در سطح تجاری در آزمایشگاه‌ها اقدام به تولید نهال آلوده به میسلیوم های قارچ دنبلان می‌کنند و بعد کشت درختان را در زمین انجا م می‌دهند. اندازه قارچ دنبلان از یک فندق تا اندازه یک پرتقال می‌باشد و شکلی شبیه سیب زمینی دارد.کشت وکار این قارچ ها در زمین هایی ک بکر می‌باشد هم موجب در آمدزایی افراد بومی می‌شود و هم طبیعت دچار دستخوردگی نمی‌شود. قیمت قارچ‌های دنبلان کوهی در کشورهای فرانسه، ایتالیا و انگلیس هر کیلو ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار است.

در ایران
گونه‌ای از نادرترین قارچ‌های دنبلان کوهی جهان در برخی از مراتع شهرستان طارم استان زنجان شناسایی و در دانشگاه زنجان بررسی شده‌است. قارچ دنبلان کوهی با گیاهان مرتعی همزیستی دارد و در سال‌های پر باران و فصل پاییز و نیز از اول اسفند تا نیمه اول فروردین در مراتع شهرستان طارم رشد می‌کند. بیش از ۱۵ نوع پروتئین در این قارچ‌ها شناسایی شده‌است. 
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 15 Dec 2009 و ساعت 4 PM |
 
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 14 Dec 2009 و ساعت 3 PM |
دوستان خواننده نظرات خود را در مورد پدیده فوق حساسیت و علت وقوع آن اعلام کنید( با ذکر منبع) تا برای استفاده جمعی منتشر گردد.
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 8 Dec 2009 و ساعت 3 PM |

Argentina

Argentine Crop Protection Society

Australasia

Australasian Plant Pathology Society

Belgium

Belgium Association for Research in Zoology and Phytopathology

Brazil

Brazilian Society of Plant Pathology

Canada

Canadian Phytopathological Society

China

Chinese Society for Plant Pathology
China Taiwan Phytopathological Society

Colombia

Asociación Colombiana de Fitopatología y Ciencias Afines

Denmark

Danish Society for Plant Pathology

Egypt

Egyptian Phytopathological Society

Ethiopia

Ethiopian Society of Plant Pathology

Finland

Plant Protection Society of Finland

France

Société Française de Phytopathologie

Germany

German Phytomedical Society

Greece

Hellenic Phytopathological Society

Hungary

Hungarian Society of Plant Protection

India

Indian Phytopathological Society

Indonesia

Indonesian Phytopathological Society

Iran

Iranian Phytopathological Society

Ireland

Society of Irish Plant Pathologists

Israel

Israeli Phytopathological Society

Italy

Japan

The Phytopathological Society of Japan

Kenya

Plant Pathology Society of Kenya

Korea

Korean Society of Plant Pathology

Mexico

Society Mexicana Fitopatologia

Morocco

Association National pour la Production, la Protection, et l'Amelioration Vegetale

Netherlands

Royal Netherlands Society of Plant Pathology

New Zealand

Australasian Plant Pathology Society

Nigeria

Nigerian Society of Plant Protection

Norway

Norwegian Society of Plant Pathology

Pakistan

Pakistan Phytopathological Society

Peru

Asociacon Peruana de Fitopatologia

Philippines

Philippine Phytopathological Society

Poland

Polish Phytopathological Society

Portugal

Portuguese Phytopathological Society

Russia

Russian Phytopathological Society

Spain

Society Espanola de Fitopatologia

Sudan

Sudanese Society of Plant Pathology

South Africa

Southern African Society for Plant Pathology

Sweden

Swedish Society of Biopathology

Switzerland

Schweizerische Gesellschaft für Phytomedizin

Thailand

Thai Phytopathological Society

UK

Association of Applied Biologists
British Mycological Society
British Society for Plant Pathology

USA

American Phytopathological Society

Regional Societies:

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 24 Nov 2009 و ساعت 12 PM |

C. Moretti1, A.M. Mondjana2, A. Zazzerini1 and R. Buonaurio1*

1 Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali, Sezione di Arboricoltura e Protezione delle Piante, Università degli Studi di Perugia, Borgo XX Giugno 74, 06121 Perugia, Italy
2 Faculdade de Agronomia, Universidade de Eduardo Mondane, Maputo, Mozambique

*buonaurio@unipg.it

Accepted for publication 21 Jun 2006

In June 2004, angular, necrotic, pustuliform leaf spots, surrounded by a thin water-soaked halo, were observed on cowpea (Vigna unguiculata) plants (Fig. 1), cultivated in the Umbeluzi area (Maputo, Mozambique), with an incidence of 70-90%.

Yellow, circular and raised bacterial colonies were consistently isolated on nutrient agar from diseased leaves. Six selected representative bacterial strains and the reference strain LMG 8752 of Xanthomonas axonopodis pv. vignicola were subjected to identification tests. All strains were gram negative, had oxidative but not fermentative metabolism and a mucoid growth on yeast dextrose chalk agar. All hydrolysed esculin and casein, produced acid from arabinose, and hydrogen sulphide from cysteine. When the first trifoliate leaves of 3-week-old cowpea plants (four plants for each strain) were infiltrated with 106 CFU per ml bacterial suspensions, small water-soaked spots started to appear 6-7 days after inoculation. Bacteria were re-isolated from inoculated plants and found to be identical to the bacterial isolates used for inoculation. With the primers used for Xanthomonad identification in PCR analysis (Leite et al., 1994), RST2/RST3 generated a 840 bp amplification product from all bacterial strains, whereas RST9/RST10 produced no amplification products. Furthermore primers X4c-X4e, specific for the detection of the cowpea pathogen X. axonopodis pv. phaseoli (Audy et al., 1994), did not generate any amplification products. On the basis of these results we can conclude that the bacterial strains isolated from cowpea plants belong to X. axonopodis pv. vignicola. Characterisation of the bacterial strains carried out using the Biolog system demonstrated that our bacterial strains grew on the 19 substrates used by all the 55 X. axonopodis pv. vignicola strains characterised by Khatri-Chhetri et al. (2003). However, we found metabolic profiles different from those observed by these authors, when 10 variably used carbon sources were considered (results not shown). While X. axonopodis pv. vignicola strains from Mozambique have been characterised by Khatri-Chhetri et al. (2003), this is the first definitive report of the disease cowpea leaf spot caused by Xanthomonas axonopodis pv. vignicola in this country.

 
Figure 1: Angular, water-soaked and necrotic spots caused by Xanthomonas axonopodis pv. vignicola on cowpea leaf

References

Audy P, Laroche A, Saindon G, Huang HC, Gilbertson RL, 1994. Detection of the bean common blight bacteria, Xanthomonas campestris pv. phaseoli and Xanthomonas campestris pv. phaseoli var. fuscans, using polymerase chain reaction. Phytopathology 84, 1185-1192.

Khatri-Chhetri GB, Wydra K, Rudolph K, 2003. Metabolic diversity of Xanthomonas axonopodis pv. vignicola, casual agent of cowpea bacterial blight and pustule. European Journal of Plant Pathology 109, 851-860.

Leite RPJ, Minsavage GV, Bonas U, Stall RE, 1994. Detection and identification of phytopathogenic Xanthomonas strains by amplification of DNA sequences related to the hrp genes of Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Applied and Environmental Microbiology 60, 1068-1077. The British Society for Plant Pathology

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 20 Nov 2009 و ساعت 7 PM |

H. Ornek1, Y. Aysan1*, M. Mirik2 and F. Sahin3

1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Cukurova University, TR-01330 Adana, Turkey
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Trakya University, TR-59030 Tekirdag, Turkey
3 Yeditepe University, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Genetics and Bioengineering, TR-34755 Istanbul, Turkey

*aysanys@cu.edu.tr

Accepted for publication 29 Jun 2006

In the spring of both 2003 and 2004, serious outbreaks of a suspected bacterial leaf spot disease were observed on tuberous non-stop begonia plants (Begonia x tuberhybrida cvs. Futta, Kleo, Apricot and Red) and strawberry begonia (Saxifraga sarmentosa) grown for potted production in commercial greenhouses located in Adana, Manisa, Yalova and Istanbul provinces of Turkey. The initial symptoms of the disease were small round spots and angular necrotic areas on leaf surfaces (Fig. 1). A general leaf yellowing and necrosis followed the spotting. Defoliation, open stem canker and vascular discoloration were observed on plants in advanced stages of the disease (Fig. 2).

Disease incidence was recorded in the range of 15-30% over two years. Isolations were made from leaves and stems of the affected plants on YDC agar.Bacteria consistently isolated from the diseased tissues formed yellow-coloured mucoid and convex colonies on the media. Eighteen bacterial strains were purified and used for further studies. All isolate were characterised as non-sporing, gram negative, rod-shaped, motile, aerobic, oxidase-negative, catalase-positive and amylolytic-positive (Schaad et al., 2001). All of the bacterial strains isolated in the present study were identified as Xanthomonas axonopodis pv. begoniae (Xab; Vauterin et al., 1995) based on fatty acid methyl ester analysis (Yeditepe University, Istanbul, Turkey) with similarity indices ranging from 51 to 77 % (Chase et al., 1992) and indirect-ELISA tests (Agdia BRA 23700) (Benedict et al., 1990). All of the test results were similar to those of the reference strain used in this study.

Pathogenicity was confirmed by spray inoculation of the leaves on tuberous begonia and strawberry begonia plants. Sterile distilled water and a reference strain (BPIC 2013, Xanthomonas axonopodis pv. begoniae) were used as negative and positive controls respectively. All plants were covered with polyethylene bags for 48 hour at 25oC. After inoculation, water-soak and necrotic symptoms were observed on tuberous and strawberry begonia plants within 5-7 days (Fig. 3-4). No symptoms were observed on control plants. This is the first report of Xab in commercial floriculture in Turkey and to the best of our knowledge is also the first report of infection of strawberry begonia by this pathogen anywhere.

  
Figure 1: Angular necrotic areas caused by Xanthomonas axonopodis pv. begoniae on (left) tuberous begonia leaves and (right) strawberry begonia leaves
 
Figure 2: Necrosis and ooze on stems of tuberous begonia caused by Xanthomonas axonopodis pv. begoniae
 
Figure 3: Leaf spot symptoms on Begonia x tuberhybrida after inoculation.
 
Figure 4: Leaf spot symptoms on Saxifraga sarmentosa after inoculation.

Acknowledgements

The research was supported by a grand from Cukurova University of Turkey with a project numbers ZF2005YL48 and ZF2005BAP9. The reference bacterial strain, BPIC 2013, Xanthomonas axonopodis pv. begoniae, were kindly provided by Dr A.S. Alivizatos, Benaki Phytopathological Institute, Kifissia, Greece.


References

Benedict AA, Alvarez AM, Pollard LW, 1990. Pathovar specific antigens of Xanthomonas campestris pv. begoniae and X. campestris pv. pelargonii detected with monoclonal antibodies. Applied and Environmental Microbiology 56, 572-574.

Chase AR, Stall RE, Hodge NC, Jones JB, 1992. Characterization of Xanthomonas campestris strains from Aroids using physiological, pathological, and fatty acid analysis. Phytopathology 82, 754-759.

Schaad NW, Jones JB, Lacy GH, 2001. Xanthomonas. In: Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria. Third Edition (Eds. Schaad, N.W., Jones, J.B., Chun, W.). APS Press, St. Paul Minnesota.

Vauterin L, Hoste B, Kersters K, Swings J, 1995. The relationship within genus Xanthomonas and a proposal for a new classification. International Journal of Systematic Bacteriology 45: 472-489.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 20 Nov 2009 و ساعت 7 PM |
 
Professor T, Cavalier-Smith FRSTom Cavalier-Smith
Professor of Evolutionary Biology

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 18 Nov 2009 و ساعت 1 PM |
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 15 Nov 2009 و ساعت 4 PM |

اسفندیار ظهور

گوجه فرنگي (Lycopersicon eseulentum Mill) ميزبان تعداد باكتري بيماريزاي گياهي مي باشد پژمردگي باكتريايي گوجه فرنگي ناشي از Ralstonia solanacearum (Rs) درسال1372 از فارس ، بيماري خال زدگي باكتريايي گوجه فرنگي ناشي از Pseudomonas syringae pv tomato (Pss) در سال1373 از ورامين وشانكر باكتريايي گوجه فرنگي Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis(Cmm) در سال 1367 در حومه اروميه ديده شد.علايم بيماري در Pst بصورت لكه هاي گرد و نامنظم تا قهوه اي و سياه با كلروز گسترده و يا محدود روي برگها و لكه هاي بيضوي كشيده روي دمبرگ، كاسبرگ ، دمگل و شاخه وساقه ودر روي ميوه بصورت خالهاي سياه پراكنده سطحي وگاه با هاله كلروتيك روي ميوه رسيده است .در حالي كه در شانكر باكتريايي گوجه فرنگي علائم بيماري شامل پژمردگي بوته بروز شانكر هاي قهو ه اي روي ساقه و دمبرگ ، تيره شدن بافت آوندي و بعضي موارد ظهور لكه هاي مدور سفيد با برجستگي كوچك قهوه اي در مركز آن بر روي پوست ميوه مي باشد. در پژمردگي باكتريايي گوجه فرنگي علايم بيماري عبارت است. از پژمردگي و پلاسيدگي برگها سبز خشكي سريع شاخ و برگ و تغيير رنگ سيستم آوندي ساقه است. علائم پوسيدگي نرم درساقه گياهچه و بوته ها و ميوه هاي گوجه فرنگي در اثر اين دو عاملPectobacterium carotovorum subsp. carotovorum(Pcc) وDickeya chrysanthemi(Dc) ميباشد. طي سالهاي 1385 تا 1387 تعدادي نمونه از بوته هاي آلوده گوجه فرنگي جمع آوري و به روش هاي معمول باكتري شناسي مورد بررسي قرار گرفت نتايج حاصل از اين بررسي به منزله عدم وجود بيماري Cmm در مزارع خراسان رضوي و احتمال وجود پاتواري از Ps بر روي مزارع گوجه فرنگي و وجود باكتري اپي فيت Pantanoe herbicola مي باشد. علائم پوسيدگي نرم در ساقه و گياهچه بوته هاي گوجه فرنگي در اثر عامل Pc نيز مشاهده شد.


+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 11 Nov 2009 و ساعت 10 PM |

L.M.R. Rodrigues1, S.A.L. Destéfano2, L.O.S. Beriam2 and J. Rodrigues-Neto2*

1 Departamento de Proteção de Plantas, UNESP, 18.603-970, Botucatu, SãoPaulo, Brazil
2 Laboratório do Bacteriologia Vegetal, Instituto Biológico, PO Box 70, 13.106-970, Campinas, São Paulo, Brazil

*julio@biologico.sp.gov.br

Accepted for publication 10 Sep 2009

During the years 2005-2008, symptoms of tomato pith necrosis (TPN) were observed that caused significant losses in several commercial cropsin the State of São Paulo, Brazil. Symptoms were similar to those reported for Pseudomonas corrugata or P. mediteranea and often first appeared near wounds where side-shoots had been removed, causing external dark brown necrosis of stems and degradation of pith (Fig. 1). Isolations from diseased plants on King’s medium B resulted in the growth of a bacterium with smooth or wrinkled colonies producing a greenish-yellow, non-fluorescent, diffusible pigment. Isolates were tested for pathogenicity on young tomato plants by placing a drop of bacterial suspension (108cfu/ ml) in the leaf axils and then pricking the stem with a sterile needle. Control plants were similarly treated using sterile distilled water. Plants were maintained in a glasshouse with temperatures ranging from 25 to 30º C. The type strains of Pseudomonas corrugata (IBSBF 647T) and P. mediterranea (IBSBF 2059T) were used for comparative purposes.

The pathogenicity of isolateswas confirmed two weeks after inoculation (Fig. 2). The bacteria were aerobic, positive for oxidase, arginine dihydrolase, nitrate reduction to nitrites, meso-tartrate and histamine utilization, and negative for levan production and aesculin hydrolysis. In rep-PCR using BOX primers, the isolates showed identical profiles to those of the type strain of P. mediterranea (Fig. 3). In PCR using the primers type I ( PC5/1 and PC5/2) for P. corrugata and type II (PC1/1 and PC1/2) for P. mediterranea (Catara et al., 2002) the identities of strains were confirmed by the amplification of a 600 bp DNA fragment specific to P. mediterranea (Fig. 4). Until now, only P. corrugata had been reported as causing TPN in Brazil (Martins et al., 1990; Rodrigues-Neto et al., 1990). Consequently, this is the first report of P. mediterranea causing TPN in Brazil.

 
Figure 1: External symptoms of pith necrosis caused by Pseudomonas mediterranea on tomato stem
 
Figure 2: Pith discoloration in a tomato stem after artificial inoculation with a Brazilian isolate of Pseudomonas mediterranea
 
Figure 3: BOX-PCR fingerprinting patterns of Pseudomonas corrugata and Pseudomonas mediterranea; (M) 100 bp DNA marker, (1) Pseudomonas corrugata type strain (IBSBF 647T) , (2) Pseudomonas mediterranea type strain (IBSBF 2059T), (3-6) Pseudomonas mediterranea isolates from Brazil (IBSBF 1903, IBSBF 2642, IBSBF 2643, IBSBF 2652)
 
Figure 4: PCR amplification of 1100 bp and 600 bp DNA fragment of (1) Pseudomonas corrugata type strain (IBSBF 647T) , (2) Pseudomonas mediterranea type strain (IBSBF 2059T), (3-7) Pseudomonas mediterranea isolates from Brazil (IBSBF 1903, IBSBF 2642, IBSBF 2643, IBSBF 2652, IBSBF 2654), (M) 100 bp DNA marker

References

Catara V, Sutra L, Morineau A, Achouak W, Christen R, Gardan L, 2002. Phenotypic and genomic evidence for the revision of Pseudomonas corrugata and proposal of Pseudomonas mediterranea sp. nov. International Journal ofSystematic andEvolutionary Microbiology 52, 1749-1758.

Martins OM, Couto ME, Patella AEC, 1990. Occurrence of Pseudomonas corrugata on tomato in Rio Grande do Sul, Brazil. (Abstract from Congress of the Brazilian Phytopathololgical Society.) Fitopatologia Brasileira 15, 125.

Rodrigues-Neto J, Malavolta Jr VA, Ramos RS, Sinigaglia C, 1990. Ocorrência de Pseudomonas corrugata em tomateiro no Estado de São Paulo. Summa Phytopathologica 16, 279-284.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 10 Nov 2009 و ساعت 2 PM |

M.C. Holeva*, C.D. Karafla, P.E. Glynos and A.S. Alivizatos

Benaki Phytopathological Institute, 8 S. Delta Str. GR-145 61 Kifissia, Attiki, Greece

*m.holeva@bpi.gr

Accepted for publication 06 Oct 2009

In July 2005 and September 2006, samples of mature fruits of F1 hybrid watermelon (Citrullus lanatus) cv. Obla were received from the areas of Chryssoupoli (Macedonia, northern Greece) and Vagia (central Greece), respectively. Fruits had small, irregular, water-soaked lesions and brown cracks on their surface, brown discolouration and water-soaked areas in the rind underneath the lesions, and watery flesh rot (Figs. 1, 2). Disease incidence was reported as severe in both areas, according to the sample information sheets sent by local agronomists. Bacterial isolates recovered on nutrient agar (NA) from the affected fruits were Gram-negative, oxidase positive, non-fluorescent on King’s medium B, pathogenic to inoculated watermelon fruits and to seedlings of watermelon, melon, cucumber and pumpkin; isolates induced tobacco hypersensitivity and formed characteristic white colonies on nutrient agar. Based on these data, the isolates were identified as Acidovorax avenae subsp. citrulli (Aac).

In May 2008, young grafted watermelon plants (F1 hybrid cv. Byblos) received from the area of Varda (Peloponnese, southern Greece) showed brown, angular, necrotic spots or larger lesions on leaves (Figs. 3, 4). This outbreak was reported by the agronomist in charge of the crop to have affected about 50% of a plot of 12,000 plants. The bacterial isolates recovered on NA from the affected plants showed the above properties and also growth at 41°C, no starch hydrolysis, oxidative glucose metabolism and utilisation of D-galactose, D-glucose, L-arabinose, but not adonitol, arginine or sucrose, as sole carbon source. An immunofluorescence test with Aac-specific polyclonal antiserum (LOEWE, Germany) and sequencing (COGENICS, UK)of the products of PCR with two sets of Aac-specific primers, viz. BX-L1F/BX-R5F and BX-L1F/BX-S-R2R (Bahar et al., 2008), or the set 63f/1389r (Osborn et al., 2000) amplifying part of the 16S rDNA region, verified the isolates as Aac.In Rep-, Eric- or Box-PCR, the isolates from plants and Aac reference strains produced similar banding patterns. Koch’s postulates were fulfilled on seedlings and fruits of the above mentioned cucurbits with all isolates from plants. One such isolate was deposited in the Benaki Phytopathological Institute Culture Collection as BPIC2124. This is the first report confirming Aac naturally infecting watermelon plants and fruits in Greece.

 
Figure 1: Watermelon fruit naturally infected by Acidovorax avenae subsp. citrulli, showing irregular, water-soaked lesions and brown cracks on the surface
 
Figure 2: Section of watermelon fruit naturally infected by Acidovorax avenae subsp. citrulli, showing water-soaked areas in the rind underneath the surface lesions and watery rot of the flesh.
 
Figure 3: Young grafted watermelon plant naturally infected by Acidovorax avenae subsp. citrulli
 
Figure 4: Leaf of a young grafted watermelon plant naturally infected by Acidovorax avenae subsp. citrulli, showing symptoms of brown, angular, necrotic spots and larger necrotic areas

Acknowledgements

The authors wish to thank Dr S. Burdman for providing the Aac reference strains: W1, M1 (Bahar et al., 2008).


References

Bahar O, Efrat M, Hadar E, Dutta B, Walcott RR, Burdman S, 2008. New subspecies-specific polymerase chain reaction-based assay for the detection of Acidovorax avenae subsp. citrulli. Plant Pathology 57, 754-763.

Osborn AM, Moore ERB, Timmis KN, 2000. An evaluation of terminal-restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) analysis for the study of microbial community structure and dynamics. Environmental Microbiology 2, 39-50

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 10 Nov 2009 و ساعت 2 PM |

 

Phylum "Proteobacteria"

Class Alphaproteobacteria"
Order Rhizobiales  

Family Beijerinckiaceae
Beijerinckia - Chelatococcus - Methylocapsa - Methylocella - Methylovirgula

Family Bradyrhizobiaceae
Afipia - Agromonas - Balneimonas - Blastobacter - Bosea - Bradyrhizobium - Nitrobacter - Oligotropha - Rhodoblastus - Rhodopseudomonas    

Family Rhizobiaceae
Agrobacterium - Allorhizobium - Carbophilus - Chelatobacter - Ensifer - Kaistia - Rhizobium - Sinorhizobium  

Family Xanthobacteraceae
Ancylobacter - Azorhizobium - Labrys - Pseudolabrys - Pseudoxanthobacter - Starkeya - Xanthobacter 

Unclassified Rhizobiales
Amorphus

Order Rhodobacterales  

Order Rhodospirillales  

Order Rickettsiales

Order Sneathiellales

Family Sphingomonadaceae
Blastomonas - Erythromonas - Novosphingobium - Rhizomonas (rejected name) - Sandaracinobacter - Sandarakinorhabdus - Sphingobium - Sphingomonas - Sphingopyxis - Sphingosinicella - Zymomonas

Class Betaproteobacteria

Order Burkholderiales

Family Alcaligenaceae
Achromobacter - Advenella - Alcaligenes - Azohydromonas - Bordetella - Brackiella - Castellaniella - Derxia - Kerstersia - Oligella - Parasutterella - Pelistega - Pigmentiphaga - Pusillimonas - Sutterella - Taylorella - Tetrathiobacter

Family Burkholderiaceae
Burkholderia - Chitinimonas - Cupriavidus - Lautropia - Limnobacter - Pandoraea - Paucimonas - Polynucleobacter - Ralstonia - Thermothrix - Wautersia

Family Comamonadaceae
Acidovorax - Alicycliphilus - Brachymonas - Caenimonas - Caenibacterium - Caldimonas - Comamonas - Curvibacter - Delftia - Diaphorobacter - Giesbergeria - Hydrogenophaga - Hylemonella - Lampropedia - Macromonas - Malikia - Ottowia - Pelomonas - Polaromonas - Pseudacidovorax - Ramlibacter - Rhodoferax - Roseateles - Schlegelella - Simplicispira - Tepidicella - Variovorax - Verminephrobacter - Xenophilus  -

Unclassified Burkholderiales  -  - Rhizobacter -  - Xylophilus

Order Nitrosomonadales

Gallionella

Family Nitrosomonadaceae
Nitrosolobus - Nitrosomonas - Nitrosospira

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 31 Oct 2009 و ساعت 6 PM |
 نام زرد كيجا يك نام مازندراني براي اين قارچ است كه كيجا به معناي دختر (ريكا به معناي پسر) و زرد نيز بخاطر رنگ قارچ مي باشد. نام انگليسي اين گونه Cantherelle و  The girolle مي باشد و از گروه قارچهاي Chanterelles بوده و از خانواده Cantharellaceae مي باشد. 

قارچ خوراكي و ميكوريز Cantherelle و  The girolle با نام مازندراني زرد كيجا. اين تصوير از منبع ديگري برداشت شده چرا كه تصاوير گرفته شده توسط اينجانب كه در همين بخش ارائه شده اند كيفيت مناسبي نداشته لذا در اولين فرصت بازديد از جنگل ضمن تهيه عكسي مناسب جايگزين خواهد شد


+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 11 Oct 2009 و ساعت 5 AM |
سلام

اول این و بگم که من تو ماه رمضون هر شبم شبه قدره جون هر شب تا سحر بیدارم

گاهی بر میگردم و به عدم موفقیت هام نگاه میکنم

فقط یه دلیل توش میبینم و اون شرک به خداست

دوستان و عزیزان

یه موقعی یه امتحان مهم داشتم

اون امتحانی بود که صد شرکت کننده داشت و دو سه برنده

یکی از برگزارکنندگان اون امتحان از دوستان من بود

من بسیار علاقمند بودم تا تو اون امتحان قبول بشم

مدت زیادی هم مطالعه کرده بودم

پس از برگزاری امحان با اینکه امتحانم خیلی خوب بود اما شیطان وسوسه ام کرد

من رو مقداری از مسیر اعتماد و توکل به خدای آفریدگار دور کرد و یه تماسی با دوستم گرفتم و ازش خواستم که هوای من رو داشته باشه

ای وای بر این نفس

آیا خداوند برای موفقیت کافی نبود

آیا جز اراده خداوند هیچ اراده دیگری بر سرنوشت ما موثر است

آیا هیچ خیر خواهی خیر خواه تر از خدا وجود دارد

بعد از این که در کمال ناباوری قبول نشدم به یاد داستانی افتادم که خداوند نقل کرد

زمانی که یوسف در زندان لحظه ای از یاد خدا غافل شد و از اون زندانی که در حال ازاد شدن بود خواست که در نزد شاه برای او وساطت کند تا آزاد شود اما نه تنها آزاد نشد بلکه چندین سال دیگر نیز تنبیه شد

ای پروردگار مهربان

از گناه من در گذر که به اشتباه خود پی بردم ودر نزد تو و در نزد بندگانت جهت هوشیار باش ایشان معترفم

خداوندا هیج موثری در عالم غیر تو موجود نیست

به تو ایمان داریم و به تو توکل میکنیم

شیطان را دشمن میداریم که او بزرگترین دشمن ماست

یا رب درگذر

خدا بزرگترین است

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 9 Sep 2009 و ساعت 0 AM |
دوستان

یکی از بزرگترین گناهان در نزد پروردگار بردن آبروی مومن است

بسیار هوشیار باشید آبروی مومنین را حفظ کنید تا خداوند آبروی شما را حفظ کند

روزی به جمع پیامبر بزرگ منش(سلام خدا بر او) و نزدیکان خبر آوردند که در فلان جا دو نفر مشغول زنا هستند

پیامبر در میان یاران رو به امام گرانسنگ علی( درود خدا بر او) نمود و ایشان را برای رسیدگی مامور کردند

ایشان پس از بازگشت گفتند من زمانی که چشم گشودم کسی را ندیدم

خبر رسان قسم یاد کرد که مطمئن است که دو نفر آنجا مشغول زنا بودند

پیامبر مجدد از علی جویا شد. ایشان گفت من در را باز کردم در حالی که چشمانم بسته بود و زمانی که چشم گشودم کسی را آنجا ندیدم.

پیامبر فرمود به همین جهت تو را فرستادم.

عزیزان این رسم و منش بزرگان است: حفظ آبرو

اگر ذره ای از روز جزا واهمه دارید  حفظ آبروی مومنین کنید  پرده دری نکنید

فکر نکنید که با کوچک کردن دیگران بزرگ میشوید

و بدانید که بزرگی از آن خداست و تنها به اهل تقوی عنایت میگردد

خداوند مدافع مومنین است

در جایی خواندم

در لحظه ای که مومنی لغزش کند و مشغول گناهی گردد خداوند به فرشتگان دستور میدهد که بالهای خود را باز کنید تا عالم بالا گناه بنده ام را نبینند

بندگان خدا

آنکه سرور و مولای ماست اهل عفو و بخشایش است

ای انسانها چرا از بردن آبروی دیگران نمیترسید

بدتر از آن اینکهُ مومنی پاکمنش را با تهمت بی آبرو کنیم آن هم در جهت منافع مادی و دنیوی

کسب جاه و مقام دنیوی  فراموشی خدا

پناه بر خدا ُ پناه بر خداُ ُ پناه بر خدا

خدایا تو بزرگترینی رحم کن بر این بنده کوچکترین

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 8 Sep 2009 و ساعت 3 AM |
سلام

به دوستان و خوانندگان عزیز وبلاگ

از این پس قصد دارم علاوه بر مطالب علمی برخی مسائل اخلاقی را هم در وبلاگم بگنجانم

امیدوارم پروردگار راضی باشد و از تقصیرات و کوتاهی های ما در گذرد

اول اینکه بنده خدا باشیم این جمله کوتاه بسیار پر معنی و عمیق است

یکی از معانی بسیار نزدیک آن این است که بنده نفس خود نباشیم و بنده انسان های دیگر نباشیم

عزیزان بنده خدا باشیم  فقط بنده خدا  غیر از خدا هیچ کس شایسته اطاعت نیست

حتی در مورد پدر و مادر که بسیار توصیه شده است به نیکی و احسان به آنها پروردگار میفرماید در مواردی که شما را به امری خلاف دستورات الهی فرمان میدهند اطاعت نکنید

دوستان: بنده خدا باشید او به شما روزی میدهد و بخاطر پول و مقام دنیا بندگی بندگان ناصالح نکنید

 بخاطر پول و مقام نافرمانی خدا نکنیم رضای خدا بسیار بالاتر از رضایت مقامداران و ثروتمندان اهل هوای نفس میباشد

خدا بزرگترین است

ادامه دارد...

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 7 Sep 2009 و ساعت 3 AM |
ادرس سایت
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 26 Aug 2009 و ساعت 12 PM |
Hypocrea andinensis - Hypocrea ceramica - Hypocrea cremea - Hypocrea cuneispora - Hypocrea estonica - Hypocrea neorufa - Hypocrea nigrovirens - Hypocrea patella - Hypocrea semiorbis - Hypocrea stilbohypoxyli - Hypocrea surrotunda - Trichoderma aggressivum - Trichoderma arundinaceum - Trichoderma asperellum - Trichoderma atroviride - Trichoderma aureoviride - Trichoderma brevicompactum - Trichoderma citrinoviride - Trichoderma crassum - Trichoderma erinaceum - Trichoderma fasciculatum - Trichoderma fertile - Trichoderma gamsii - Trichoderma ghanense - Trichoderma hamatum - Trichoderma harzianum - Trichoderma koningii - Trichoderma koningiopsis - Trichoderma longibrachiatum - Trichoderma minutisporum - Trichoderma oblongisporum - Trichoderma ovalisporum - Trichoderma polysporum - Trichoderma pseudokoningii - Trichoderma pubescens - Trichoderma reesei - Trichoderma saturnisporum - Trichoderma spirale - Trichoderma strictipile - Trichoderma strigosum - Trichoderma stromaticum - Trichoderma tomentosum - Trichoderma virens - Trichoderma viride - Trichoderma viridescens
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 26 Aug 2009 و ساعت 12 PM |

درخت نارون ( لی ؛ اوجا ) از وبلاگ گیلانیکا

نارون با نام علمی  Ulmus minor و در زبان گیلکی آن را " لی " و مازندرانی ها آن را " اوجا " می نامند.

نارون, درخت یا درختچه ای است که پوست آن در وهله ی اول صاف است.

عکس درخت نارون

 و پس از مدتی, پوست درخت رگه رگه می شود ( رگه طولی ).

عکس درخت نارون

عکس درخت نارون 

شاخه های آن پوشیده از برگ های متناوب بیضی و دارای دمبرگ است. پهنک برگ آن قرینه نیست و دندانه های زیادی دارد.

عکس برگ های درخت نارون

دسته های گل آن قبل از روییدن برگ ها, روی شاخه های کوتاه می شکفد. عمل گرده افشانی این گیاه به کمک باد انجام می شود.

میوه ی آن پس از خشک شدن به سرعت از غلاف خود بیرون نمی آید.

این گیاه در حاشیه بیشه زارها و جنگل های مخلوط و مرطوب در ارتفاعات پایین می روید. نارون را غالباً در پارک ها و باغ ها می کارند.

پوست این گیاه از نظر پزشکی دارای ارزش است. نخست, شاخه های جوان را برش طولی داده, سپس آن ها را با دست جدا می کنند ( قطر شاخه حدود یک سانتیمتر).

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 11 Aug 2009 و ساعت 10 AM |
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 9 Aug 2009 و ساعت 11 AM |
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 9 Aug 2009 و ساعت 10 AM |
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 9 Aug 2009 و ساعت 10 AM |
برای تشخیص ویرویید ها بهتر است هم از گیاه ایندیکیتور و هم از پرایمر اختصاصی استفاده شود
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 4 Aug 2009 و ساعت 10 AM |

Plant parasitic nematodes associated with alfalfa in Hamadan Province.

 

Z. Hassanzadeh Khalifehkandi1, A. Karegar Bideh2 and A. Kheiri3

1, 2- Department of plant protection, Faculty of Agriculture, Bu- Ali Sina university

3- Faculty of Agriculture, Tehran university

Alfalfa with over 44277 hectares area in Hamadan Province is an important field crop in this area. There wasn’t any comprehensive research about the plant parasitic nematodes associated with alfalfa, therefore in 2002, fifty five soil samples were collected from alfalfa field of several locations in this province. Nematodes extracted by the centerifugal-flotation method, killed and fixed by hot FP 4:1, processed to anhydrous glycerin by the modified Sainhorst method (De Grisse, 1969). The nematodes were mounted on slides and examined by light microscope. In this survey over 25 known species belonging to 16 genera of order Tylenchida Thorne, 1949 were identified as follows:

Amplimerlinius globigerus, Boleodorus thylacyus, Criconema mutabile, Criconemella antipolitana, Criconemella ornate, Coslenchus costatus, Coslenchus franklinae, Coslenchus polygyrus, Ditylenchus dipsaci, Geocenamus brevidens, Geocenamus microdorus, Geocenamus rugosus, Helicotylenchus digonicus, Helicotylenchus dihystera, Helicotylenchus vulgaris, Irantylenchus vicinus, Meloidogyne sp., Neopsilenchus magnidens, Paratylechus tateae, Paratylenchus sp., Pratylenchus neglectus, Pratylechoides leiocauda, Pratylenchoides ritteri, Psilenchus iranicus, Psilenchus hilarulus, Trophurus ussuriensis and Zygotylenchus guevarai.

Moreover some species of Aphelenchus, Aphelenchoides, Basiria, Filenchus, Meloidogyne and Paratylenchus were found that will be identified later. Pratylenchoides leiocauda is the first record of Iran. This survey showed that the Criconemella antipolitana, Geocenamus brevidens, Helicotylenchus vulgaris and Pratylenchus neglectus, among all the identified species, were the most common in the province.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 28 Jul 2009 و ساعت 7 PM |
List of AFLP primers:

Adapters:

1)MseI-1: 5' -gAC gAT gAg TCC TgA g-3'

2)PstI-1:   5 '-gAC TgC gTA ggT gCA-3'

3)EcoRI-1: 5'-CTC gTA gAC TgC gTA CC-3'

#1,2,3 should be dephosphorilated in 5'end.

 

4)MseI-2: 5' -TAC TCA ggA CTC AT-3'

5)PstI-2:   5' -CCT ACg CAg TCT ACg Ag-3'

6)EcoRI-2: 5'-AAT Tgg TAC gCA gTC TAC-3'

 

PstI primers:

1)   5'-gAC TgC gTA ggT gCA g-3'

2)   5'-gAC TgC gTA ggT gCA gA-3'

3)   5'-gAC TgC gTA ggT gCA gAA-3'

4)   5'-gAC TgC gTA ggT gCA gAAA-3'

5)   5'-gAC TgC gTA ggT gCA gAAC-3'

6)   5'-gAC TgC gTA ggT gCA gAAg-3'

7)   5'-gAC TgC gTA ggT gCA gAAT-3'

8)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA gACA-3'

9)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA gACC-3'

10)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA gACg-3'

11)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA gACT-3'

12)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA gAgA-3'

13)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA gAgC-3'

14)   5'-gAC TgC gTA ggT gCA gAgg-3'

15)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA gAgT-3'

16)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA ggCA-3'

17)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA ggCC-3'

18)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA ggCG-3'

19)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA ggCT-3'

20)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA ggTA-3'

21)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA ggTC-3'

22)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA ggTG-3'

23)  5'-gAC TgC gTA ggT gCA ggTT-3'

MseI primer:

1) 5'-gAT gAg TCC TgA gTA A-3'

2) 5'-gAT gAg TCC TgA gTA AC-3'

EcoRI Primers:

     1) 5'-gAC TgC gTA CCA ATT CA-3' 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 28 Jul 2009 و ساعت 7 PM |
1-گیاه شناسی: جزوه دكتر وزوایی دانشگاه تهران -جزوه دكتر صانعی شریعت پناهی

2-قارچ شناسی:مبانی قارچ شناسی الكسوپلوسی-جزوه دانشگاه صنعتی اصفهان-جزوه دانشگاه ارومیه

3-بیماری شناسی:بیماری های گیاهان زراعی دكتر اخوت-جزوه بیماری های زراعی دانشگاه شیراز-جزوه بیماری های درختان میوه دانشگاه شیراز--جزوه ویروس شناسی دانشگاه شیراز-جزوه باكتری شناسی دانشگاه شیراز-جزوه باكتری شناسی دانشگاه شیراز

4-اصول مبارزه با بیماری ها:كتاب بیماری های دكتر روستایی-كتاب دكتر آهومنش-جزوه احمد زاده دانشگاه تهران

5-سم شناسی:جزوه تهران دكتر شریفی-كتاب دكتر رخشانی-جزوه دانشگاه صنعتی اصفهان

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 28 Jul 2009 و ساعت 7 PM |

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi was identified as the cause of galling on olives (Olea europaea), cv. Barnea in South Australia in May 2003 from a property at Greenfields ~10 km north of Adelaide. The bacterium was recovered from galls on 2-year-old olive trees (cv. Barnea) showing symptoms consistent with those attributed to olive knot. Following a targeted survey of cv. Barnea, further infections were located on 2 to 5-year-old trees in four other plantings in South Australia. This is the first record of olive knot in Australia

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 3 Jun 2009 و ساعت 4 AM |

وجود ويروس تريستزاي مركبات (Citrus tristeza virus, CTV)، براساس علائم روشني رگبرگ در ليموترش و ساقه آبله‌اي در نارنگيهاي پيوند شده روي ليموترش ، مشاهدهء پيكره‌هاي رشته‌اي خمش‌پذير با الكترون ميكروسكپي عصارهء اين گياهان و آزمايش سرولوژيكي اليزا (DAS-ELISA) در استانهاي فارس و بوشهر به اثبات رسيد. ويروس از بافتهاي درختان نارنگي محلي پيوند شده روي ليموترش كه به طور طبيعي آلوده شده بودند، به وسيلهء دوبار رسوب دادن با پلي‌اتيلن گليكول (PEG) و سپس يك بار سانتريفوژ كردن در ستون داراي شيب چگالي مخلوط سوكروز و سولفات سزيوم، خالص‌سازي شد. آمودهء خالص‌سازي شده داراي طيف جذبي مشابه طيف جذبي نوكلئوپروتئينها بود و مشاهدهء الكترون ميكروسكپي اين آموده وجود پيكره‌هاي رشته‌اي خمش‌پذير را نشان داد. همچنين آزمايش اليزا وجود ويروس تريستزا را در اين آموده اثبات كرد. با تزريق زيرجلدي ويروس خالص شده به خرگوش ، آنتي‌سرمي عليه آن توليد شد. آنتي‌سرم بدست آمده پس از جذب با عصارهء گياه سالم در آزمايش نشت دوطرفه در آگار حاوي SDS فقط در مقابل نمونه‌هاي آلوده به CTV يك خط رسوب تشكيل داد. اين آنتي‌سرم پس از جذب با آمودهء گياه سالم و جداسازي گاماگلوبولين و تهيه آنتي‌بادي متصل به آنزيم در آزمايش DAS-ELISA مورد استفاده قرار گرفت كه در اين آزمايش ، استفاده از رقتهاي 1/900 آنتي‌بادي و 1/300 آنتي‌بادي متصل به آنزيم مناسب تشخيص داده شد. الكتروفورز پروتئين آموده‌هاي خالص‌سازي شده در ژل‌پلي‌اكريل آميد داراي دودسيل سولفات سديم (SDS-PAGE) در مورد تمام جدايه‌ها دو نوع پروتئين نشان داد. يكي از پروتئينها با وزن مولكولي 35500-36300 دالتون در عصارهء گياه سالم نيز مشاهده مي‌شد ولي پروتئيني با وزن مولكولي 22500-23000 دالتون فقط در عصارهء گياهان آلوده وجود داشت . بررسي پوست تنه در قسمت پايه، پوست تنه در قسمت پيوندك ، پوست شاخه‌هاي دوساله، پوست شاخه‌هاي جديد، دمبرگ و آلبيدو ميوهء 11 اصله نارنگي پيوند شده روي ليموترش با روش اليزا نشان داد كه پوست تنه در قسمت پيوندك و پوست شاخه‌هاي دوساله بيشترين مقدار ويروس را دارا هستند. پراكندگي CTV در مناطق مهم مركبات كاري استان‌هاي فارس و بوشهر، بر روي گونه‌ها و رقمهاي مختلف مركبات با استفاده از روش اليزا مورد بررسي قرار گرفت . از 646 درخت مورد آزمايش 242 درخت آلوده تشخيص داده شد. در ميان مناطق مختلف جهرم، خفر، كازرون، فسارود و جنت‌شهر داراب از استان فارس و دالكي، رودفارياب ، خائيز و جم از استان بوشهر و در ميان ارقام مختلف پرتقال، ليموشيرين، ليموترش ، نارنگي محلي، آنشو، نارنگي خاري و نارنگي كلمانتين آلوده تشخيص داده شد. آزمايشهاي انجام شده نشان داد پراكنش CTV در مناطق مختلف و روي رقمهاي مختلف مركبات جنوب ايران نسبتا وسيع است . وجود درختان ليموترش آلوده در نقاط دورافتاده نشان مي‌دهد كه CTV نه تنها احتمالا در سالهاي اخير همراه با رقمهاي جديد مركبات وارد منطقه شده، بلكه ممكن است از زمانهاي خيلي دور نيز در منطقه وجود داشته است . همچنين آلودگي ليموترش امكان وجود ناقل ويروس در منطقهء جنوب كشور را مطرح مي‌سازد. بنابراين آنچه كه لازم است از اين پس مورد مطالعه قرار گيرد علاوه بر پيگيري نقش ناقلين احتمالي، ميزان خسارت ناشي از CTV در درختان مركبات و نوع سويه‌هايي است كه در منطقهء جنوب وجود دارد.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 3 Jun 2009 و ساعت 2 AM |
در این تحقیق سلامت ارقام مهم تجاری منبع پیوندک و ارقام وارداتی در ایستگاه های مرکبات رامسر(60 مورد)، خرم آباد تنکابن(35 مورد)،  کترا(حدود 300 مورد) و تمامی نهالهای مادری وارداتی از کشور فرانسه از نظر بیماری تریستزا با روش ایمیونوپرینتینگ و الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. بدین صورت که در فصل گل، جمع آوری گلهای بسته از چهار جانب درختان مورد نظر انجام شد. گلبرگهای گل جدا شده و لکه گذاری کاغذهای نیتروسلولز به منظور انجام آزمون ایمیونوپرینتینگ با استفاده از برش مقطع تخمدان صورت گرفت. دو خانه از میان جدول ترسیم شده روی کاغذها برای هر نمونه در نظر گرفته شده و در هر یک از دو خانه 4-3 لکه ایجاد شد. همچنین دو خانه برای شاهد مثبت و یک خانه برای شاهد منفی در نظر گرفته شد. این کاغذها  در شرایط آزمایشگاه به مدت دو ساعت در معرض محلول 1% آلبومین گاوی قرار گرفته و پس از سه بار شستشو، سه ساعث در آنتی بادی نشاندار ویروس مربوطه غوطه ور و مجددا شسته شدند. مدتی پس ازاضافه کردن سوبسترای NBT-BCIP  بقایای رنگ رسوب ارغوانی در ناحیه آوندی نقوش مربوط به شاهد مثبت و نمونه های آلوده به ویروس ظاهر شد و در نمونه های سالم واکنش تغییر رنگ مشاهده نشد. آزمون الایزا برای تائید موارد مشکوک در ایمیونوپرینتینگ یا به عنوان روش جایگزین مورد استفاده قرار گرفت.
     پس ازاضافه کردن سوبسترای NBT-BCIP  بقایای رنگ رسوب ارغوانی در ناحیه آوندی نقوش مربوط به شاهد مثبت( لایم آلوده موجود در گلخانه موسسه) ظاهر شد و در نمونه های سالم واکنش تغییر رنگ مشاهده نشد.نتایج مشابه در آزمون الایزا حاصل شد. در بین درختان مادری و نهالهای وارداتی از فرانسه تست شده با آنتی بادی بیوربا هیچ کدام به ویروس تریستزای مرکبات آلوده نبودند. در ضمن  با بررسی­های به عمل آمده مشخص شد که می توان از تخمدان گل در ردیابی ویروس تریستزای مرکبات در آزمون ایمیونوپرینتینگ و الایزا  استفاده نمود.

         
                                 
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 3 Jun 2009 و ساعت 2 AM |

يك گياه مركبات با علائم مشكوك به ويروس تريستزا در باغات مهدشت ساري انتخاب و وجود ويروس مزبور در آن به روش Indexing به اثبات رسيد. گياه مزبوربعنوان منبع اوليه ويروس انتخاب و از آن پيوندك آلوده تهيه گرديد. بمنظور تكثير ويروس ، پيوندكهاي مزبور به 150 اصله نهال ليمو آب پيوند زده شد و نهالها در گلخانه نگهداري گرديدند، تك‌تك نهالها از نظر بيماريهاي ويروسي و شبه ويروسي ديگر از جمله Exocortis، پسورز و نقش حلقوي به روش متداول Indexing مورد آزمايش قرار گرفتند و معلوم شد كه نهالهاي مورد نظر فقط آلوده به ويروس تريستزا هستند و در گياهان محكي كه مورد استفاده قرار گرفته بودند هيچگونه علائم آلودگي ديگر مشاهده نگرديد، در آينده بافت آلوده نهالهاي پيوند زده شده، بمنظور خالص‌سازي ويروس مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 May 2009 و ساعت 9 AM |

Ş. Altundağ1, A. Karahan1*, A.O. Kılınç1 and M. Özakman2   

1 Plant Protection Central Research Institute, Gayret Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 66, Yenimahalle 06172, Ankara, Turkey
2 Gennova Pesticide Company, Bekir Saydam Cad., No: 31, Pancar, Torbalı, İzmir, Turkey

* aynur_karahan@zmmae.gov.tr

Accepted for publication 04 Dec 2008

During the 2007 seed potato monitoring programme in Turkey, 336 tuber samples from Kayseri province were tested for the presence of ring rot and brown rot diseases according to the EC Directives 93/85/EEC (Anon., 1993) and 98/57/EC (Anon., 1998). Three samples gave a positive immunofluorescence test (IF) result for the ring rot pathogen, Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis. et al.(Cms). Tuber heel end extracts were plated onto NCP-88 medium. Creamy-white, smooth, mucoid-fluidal colonies were selected and purified. External symptoms were observed on tubers of all three samples (two of cv. Soleia and one of cv. Safrane) as sunken and cracked areas (Fig. 1). When tubers were cut transversely, typical symptoms were seen through the vascular ring of tubers as a brown cheesy decay. Bacterial ooze was expressed when tubers were squeezed (Fig. 2). A positive IF result was obtained directly from the ooze. Isolates hydrolysed aesculin and produced catalase. They did not produce acid from glycerol, lactose, rhamnose and salicin. They gave negative results for oxidase activity, growth at 37°C, urease activity, starch hydrolysis, tolerance of 7 % NaCl, indole production and gelatine liquefaction.

Suspensions of pure colonies in water (c. 109 cfu per ml from each of the three samples were used for real-time PCR (Schaad et al. ,1999), with Ct values of 16.53, 16.21 and 32.2. Suspensions (106 cfu/ml) were injected into stems of ten Solanum melongena plants (cv. Black Beauty) at leaf stage 3. Control plants were inoculated with sterile water. Plants were incubated at 21°C and 70-80 % humidity. First symptoms were observed as dark green areas on leaves after ten days followed by wilting and necrosis (Figure 3). Cms was re-isolated and identified.

An intensive survey in 1988-1989 had shown that the potato growing areas of Turkey were free of the ring rot pathogen (Benlioğlu et al., 1991). This is the first report of Cms in Turkey. Strict control measures have been taken in contaminated and potentially contaminated fields since Cms is a regulated quarantine organism in Turkey.

 

References

Anon., 1993. Council Directive 93/85/EEC on the control of potato ring rot . Official Journal of the European Communities L 259, 1-25.

Anon., 1998. Council Directive 98/57/EC on the control of Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Official Journal of the European Communities L 235, 1-39.

Benlioğlu K, Öktem Y.E, Özakman M, 1991. Bacterial diseases of potatoes in the major potato-growing areas in Turkey. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 21, 67-72.

Schaad N.W, Berthier-Schaad Y, Sechler A, Knorr D, 1999. Detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by Bio-PCR and an automated real-time fluorescence detection system. Plant Disease 83, 1095-1100

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 20 May 2009 و ساعت 0 AM |

M. M. Faghihi1, M. Salehi2, A. Bagheri1 and K. Izadpanah3*

1 Hormozgan Agriculture and Natural Resources Research Centre, Iran
2 Fars Agriculture and Natural Resources Research Centre, Iran
3 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran 

*izadpana@shirazu.ac.ir 

Huanglongbing (HLB), also known as greening, is a destructive disease of citrus that may limit production of this crop in many parts of Asia, Africa and South America. HLB is caused by a non-culturable phloem-limited bacterium of the genus ‘Candidatus Liberibacter’. Three Candidatus species of Liberibacter, namely, ‘Ca. L. asiaticus’, ‘Ca. L. africanus’ and ‘Ca. L. americanus’, have been identified (Bové, 2006). The psyllid Diaphorina citri, vector of ‘Ca. L. asiaticus’ was first detected in December 1997 in Iran in an area close to the border with Pakistan (Bové et al., 2000). Since then, high populations of D. citri have been found in citrus plantations of Hormozgan and Kerman provinces in southern Iran (Bové, 2006). Citrus trees in this region exhibit typical HLB symptoms including mottling of leaves and yellowing of shoots. In the present study leaf samples from 20 symptomatic and 20 symptomless Valencia sweet orange trees (Citrus sinensis) and over 50 psyllid samples were collected from various locations in Sistan-Baluchistan and Hormozgan provinces and total DNA was extracted using the CTAB (cetyltrimethylammonium bromide) method. DNA samples were tested for presence of ‘Ca. L. asiaticus’ by nested PCR using primer pairs F1 (5’-TGAATTCTTCGAGGTTGGTGAGC-3’)/R1(5’-GAATTCGACTTAATCCCCACCT-3’) as the first set and F2(5’ GCGTTCATGTAGAAGTTGTG-3’) / R2(5’-CCTACAGGTGGCTGACTCAT-3) as the second set. Both primer pairs were designed based on the published beta-operon of ribosomal protein encoding sequence of ‘Ca. L. asiaticus’ (Villechanoux et al. 1993). Nested PCR resulted in amplification of a 400 bp product from five out of 20 leaf samples and 26 out of 50 psyllid samples. No amplicons were obtained from symptomless sweet orange trees and psyllid samples reared on healthy sweet orange seedlings. The amplified fragment from a psyllid sample was cloned and sequenced (GenBank Accession No. FJ172759). BLAST search showed 100% identity with corresponding sequences of ‘Ca. L. asiaticus’ (M9439, AY34200 and EU078703). This is the first report on the occurrence of HLB disease in Iran. The disease appears to be widely distributed in citrus growing regions of southern Iran and may be a component of citrus decline in this area.


References

Bové JM, 2006. Huanglongbing: A destructive, newly–emerging, century-old disease of citrus. Journal of Plant Pathology 88, 7-37.

Bové JM, Danet G L, Bananej K, Hassanzadeh N, Taghizadeh M, Salehi M, Garnier M, 2000. Witches' broom disease of lime (WBDL) in Iran. In Yokomi, RH, da Graça, JV, Lee, RF, eds. Proceedings of the 14th Conference of the International Organization of Citrus Virologists, 300-309. Riverside, CA, USA: IOCV.

Villechanoux S, Garnier M, Laigret F, Renaudin J, Bové JM, 1993. The genome of the non-cultured, bacterial-like organism associated with citrus greening disease contains the nusG-rplKAJL gene cluster and the gene for a bacteriophage type DNA polymerase. Current Microbiology 26, 161-166.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 20 May 2009 و ساعت 0 AM |

E. Postnikova1, I. Agarkova2, S. Altundag3, F. Eskandari1, A. Sechler1, A. Karahan3 A.K. Vidaver2 W. Schneider1, M. Ozakman3 and N.W. Schaad1*

1 ARS-USDA, Foreign Disease-Weed Science Research Unit, Ft. Detrick, Maryland, USA
2 Department of Plant Pathology, University of Nebraska, Lincoln, Nebraska, USA
3 Plant Protection Research Institute, P.O. Box 49, Ankara, Turkey

*norman.schaad@ars.usda.gov

Rathayibacter iranicus (Ri), originally reported in Iran in 1961 (Sharif, 1961), has not been reported outside Iran and only one strain is known to exist. Like R. tritici (Rt), Ri causes a gumming disease of wheat in association with the nematode Anguina tritici (Paruthi et al., 1989). During 2003, a survey of wheat seed for Rathayibacter species (RS) in Turkey using samples from 799 farmers in six provinces in Central Anatolia was conducted. The samples showed neither the brown to black galls typical of Anguina nor the yellowish galls typical of Ri and Rt. To determine the presence of RS, 120 g samples were washed in 100 ml of sterile 0.85% NaCl with 0.02% Tween 20 and plated onto 523 agar (Schaad et al., 2001) modified by adding 30 mg nalidixic acid, 15 mg polymixin B sulphate and 100 mg cycloheximide per litre. After incubation at 27º C for seven days, several typical colonies of RS were cloned by streaking onto YDC agar (Schaad et al., 2001). Twenty five strains were presumptively identified as RS based on a Gram positive reaction, oxidase negative reaction and yellow growth.

Three strains, TRS2 from Konya, TRS10 from Hisarkikaya, and TRS25 from Ankara, were used for further identification and speciation. The other 22 strains were archived for later studies. The type strains of Rt, (International Collection of Phytopathogenic Bacteria [ICPB] 70004T; FH-5; CT 102T) and Ri (ICPB 70005T; FH-6 T; CI 148T), were included as controls. All three strains were biochemically typical of Ri and Rt by producing acid from D-mannose, inulin, galactose, and mannitol.However, the strains failed to utilize acetate, or to hydrolyze casein, failed to grow in greater than 1% sodium chloride amended NBY, or on CNS agar, which is characteristic of Ri but not Rt (Davis & Vidaver, 2001). The new strains contained the fatty acids iso-14:0 and 16:0; anteiso 15:0 and 15:1, and 17:0, and 16:0, also typical of Ri. Identification of the three strains as Ri was further supported by 16s rDNA sequence similarities to Ri and Rt of 100%and 99.3%, respectively (GenBank Accession Nos. FJ595101 - Ri, ICPB 70005 and FJ595102 – Rt, ICPB 70004). Identification asRi was confirmed by AFLP analysis (EcoRI+0 and MseI+C) showing a pattern of 90% similarity to Ri but only 46% to Rt. This is the first report of Ri outside of Iran. Cultures have been deposited in the ICPB at Ft. Detrick, MD, USA, as ICPB 70146 (FH-154; TRS2), 70154 (FH-162; TRS10), and 70169 (FH-177; TRS25).


References

Davis M.J., Vidaver A.K., 2001. Gram Positive Bacteria, Coryneform Plant Pathogens. In: Schaad N.W., Jones J.B., Chun W., eds, Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria, 3rd Edn, St. Paul, MN, USA: APS Press, 218-234.

Paruthi I. J., Bajaj H.K., Bhatti D.S., 1989. Further observations on Anguina tritici (Nematoda) and Corynebacterium michiganense pv. tritici causing earcockle and yellow ear rot in wheat. Nematologica 35, 491-493.

Schaad N.W., Jones J.B., Chun W., eds, 2001. Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria, 3rd Edn, St. Paul, MN, USA: APS Press, 373 pp.

Scharif G., 1961. Corynebacterium iranicum sp. nov. on wheat (Triticum vulgare L.) in Iran, and a comparative study of it with C. tritici and C. rathayi. Entomologie et Phytopathologie Appliqués 19, 1-24.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 19 May 2009 و ساعت 11 PM |

N. Alabdalla1, F. Valentini1, C. Moretti2*, S. Essa3, R. Buonaurio2 and M. Abu-Ghorra4

1 Istituto Agronomico Mediterraneo, Via Ceglie 9, I-70010 Valenzano (Bari), Italy
2 Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali, sez. Arboricoltura e Protezione delle Piante, Via Borgo XX Giugno, 74, I-06121 Perugia, Italy
3 General Commission for Scientific and Agriculture Research, Lattakia Center, Lattakia, Syria
4 Division of Plant Pathology and Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Damascus, Syria

*chiaraluce.moretti@unipg.it

Accepted for publication 25 Mar 2009

During field surveys carried out in 2007 in the main Syrian olive (Olea europaea) growing areas, bacterial knot symptoms were observed on olive twigs and branches, with the highest incidence (70%) in the coastal region (Lattakia and Tartous). Bacterial colonies isolated from knots resembled those of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi. Ten selected representative bacterial strains and the reference strains LMG 2209T, CFBP 6012 and 6013 of P. savastanoi pv. savastanoi were subjected to identification tests. All strains were Gram negative, fluorescent on King’s medium B and had oxidative but not fermentative metabolism. They were negative for levan, oxidase, potato rot and arginine dihydrolase and positive for tobacco hypersensitivity. One-year-old olive plants (cvs. Nebali and Jlot) were inoculated by introducing bacterial suspensions (108 cfu/ml) into wounds made in the bark with a sterile scalpel. All strains induced knots at the site of inoculation from 20 days onwards. Bacteria with characteristics identical to the original strains were re-isolated from inoculated plants. PCR analysis using primers specific for P. savastanoi pv. savastanoi, which amplify fragments of iaaL (Penyalver et al., 2000) and ptz (Powell & Morris, 1986) genes, generated amplicons of the expected size from all strains. Using BOX-, ERIC- and REP-PCR, we demonstrated that the isolates have a similarity of 87-98.9 % between themselves and with the reference strains. Based on morphological, biochemical, physiological and pathogenicity tests as well as molecular analyses, we can conclude that the Syrian strains belongs to P. savastanoi pv. savastanoi.

Although strains from Syria have previously been characterised with respect to their ability to produce auxin (Gardan et al., 1992), this is the first authoritative report of olive knot disease symptoms in Syria caused by P. savastanoi pv. savastanoi.

 

Figure1
Figure 1: Agarose gel electrophoresis of REP-, BOX-, and ERIC-PC fingerprint patterns obtained from Pseudomonas savastanoi pv. 9, SYR 38, SYR 43, SYR 62, SYR 2, SYR 3, SYR 49, SYR 24, SYR 56, SYR 53 (lanes 1 - 10); CFBP 6012 (lane 11); CFBP 6013 (lane 12); LMG 2209T (lane 13); negative control (lane C). M = molecular weight marker DNA Ladder Mix (MBI Fermentas, Burlington ON, Canada).
Figure2
Figure 2: Dendrogram derived from REP-, BOX-, and ERIC-PCR fingerprint data and obtained by cluster analysis (UPGMA) and Dice’s coefficient.

Acknowledgements

The authors would like to thank Mr. L. Bonciarelli for his excellent technical assistance.


References

Gardan L, David C, Morel M, Glickmann E, Abu-Ghorra M, Pettit A, Dessaux Y, 1992. Evidence for a correlation between auxin production and host plant species among strains of Pseudomonas syringae subsp. savastanoi. Applied and Environmental Microbiology 58, 1780-1783.

Penyalver R, García A, Ferrer A, Bertolini E, López MM, 2000. Detection of Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi in olive plants by enrichment and PCR. Applied and Environmental Microbiology 66, 2673-2677.

Powell GK, Morris RO, 1986. Nucleotide sequence and expression of a Pseudomonas savastanoi cytokinin biosynthetic gene: homology with Agrobacterium tumefaciens tmr and tzs loci. Nucleic Acids Research 14, 2555-2565.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 19 May 2009 و ساعت 11 PM |

A. Z. Mirabadi1*, K. Rahnama2 and A. Esmaailifar3

1 Oilseeds Research & Development Company, Pasdaran Avenue Sari province, Iran
2
Department of Plant Protections, GorganUniversity Agricultural Sciences&Natural Resources, Iran
3
Department of Plant Protections, Faculty of Agriculture and Natural Resources Islamic AzadUniversity, Arak

*alizaman@arc-ordc.ir

Accepted for publication 28 Apr 2009

Rapeseed (Brassica napus) is one of the most important oilseed crops in Iran with more than 200,000 ha planted in 2008. Phoma blackleg (Leptosphaeria biglobosa), pathogenicity group 1 (PG-1) or non-aggressive type, has been reported on rapeseed from Golestan province (Fernando et al., 2007). Recently, in some regions of Mazandaran and Golestan provinces of northern Iran,typical stem canker symptoms were observed with incidence ranging from 20 to 60%. During October and November 2008, ascospores were isolated from pseudothecia on infected rapeseed debris and cultured on V8-agar medium (Mengistu et al. 1993). Based on the description of Punithalingam & Holliday (1972), sporulating colonies were identified as Leptosphaeria maculans (Desmaz.) Ces. & de Not. (Anamorph Phoma lingam (Tode: Fr.) Desmaz.).

Eleven isolates of L. maculans were used for determining the pathogenicity group according to phenotypic interaction (PI) on rapeseed cultivars including Westar, Quinta and Glacier. Nine seven-day old seedlings of each cultivar were inoculated for each isolate and the test was repeated three times. Wounded cotyledons were each inoculated with 10µl of conidial suspensions at 2 x 107 spores/ml. All plants were maintained in a growth chamber at 21° C (light) to 16° C (dark), with a 16-hour photoperiod and relative humidity of 95%. After 10 days, disease severity wasrated on a 0-9 scale (Williams, 1985) (Fig. 1).

Two isolates (Es-5 and Es-7) were classified as belonging to pathogenicity group PG2 and nine isolates as PG1. PG2 isolates showed PI reactions 0 to 2, 7 to 9 and 7 to 9 on Glacier, Quinta and Westar, respectively. In addition, cultivars Hyola401 and Okapi were highly sensitive to PG-2 isolates in the cotyledon assay. This is the first report ofthe occurrence of Leptosphaeria maculans PG-2 in Iran.

Figure1
Figure 1: Phenotypic interaction (PI) of Leptosphaeria maculans isolates (Es-5 and Es-7) on five rapeseed cultivars after 10 days.

Acknowledgements

Special thanks to the Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) for providing the seeds needed for this testing.


References

Fernando WGD, Ghanbarnia K, Salati M, 2007. First report on the presence of phoma blackleg pathogenicity group 1 (Leptosphaeria biglobosa) on Brassica napus (canola/ rapeseed) in Iran. Plant Disease 91, 465.

Mengistu A, Rimmer RS, Williams PH, 1993. Protocols for in vitro sporulation, ascospore release, sexual mating, and fertility in crosses of Leptosphaeria maculans. Plant Disease 77, 538-540.

Leptosphaeria maculans. CMI descriptions of pathogenic Fungi and Bacteria. No. 331. Kew, UK: Commonwealth Mycological Institute.

Williams PH, 1985. Crucifer Genetics Cooperatives (CrGC) Resource Book. Madison, WI, USA: University of Wisconsin.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 19 May 2009 و ساعت 11 PM |

M. Gitty1 and Z. Tanha Maafi 2*

1 Agricultural and Natural Resources Research Center of Hamadan, Iran
2
Iranian Research Institute of Plant Protection, P.O. Box 1454, Tehran, 19395, Iran

*tanhamaafi@yahoo.com

Accepted for publication 05 May 2009

In June 2008 a few ware potato fields in Hamadan Province in the western part of Iran showed patches of about 20-200 m2of poor growth. Potato plants in these areas exhibited symptoms of severe stunting and nutrient deficiency along with yellow leaves and wilting (Fig. 1). Roots of infested plants showed white, golden mature females and brown cysts on their surface (Fig. 2). Cysts and second stage juveniles were extracted from soil and root samples.

The morphological and morphometrical characters of second stages juveniles and perineal area of cysts were examined by light microscope. The cysts showed the general characteristics of Globodera genus i.e. almost spherical body without vulval cone, circumfenestrate opening of the perineal area and subterminal anus, with the distance from anus to the vulval basin (n=25) 49.56 ± 9.68 (32-68) µm, the vulval basin diameter 15.24 ± 1.92 (10-17) µm, the Granek's ratio 3.27±0.61 (2.25-4.47), and the number of cuticular ridges between anus and vulval basin (n=16) 19±2.5 (15-24). Second stage juveniles (n=16) had stylet length 21.12±0.95 (20-23) µm with rounded knobs, tail length 52.7±2.9 (48-57) µm, and hyaline part of tail 28.12±3.53 (20-33) µm.

A molecular test was done for complementary diagnosis. DNA was extracted from several single cysts as described by Tanha Maafi et al. (2003) and amplified by species specific primers (Fullaondo et al., 1999). On the basis of the results obtained the cysts were identified as Globodera rostochiensis [Wollenweber, 1923 (Behrens, 1975)] (Wouts & Baldwin, 1998; OEPP/EPPO. 2004). The morphological diagnosis was confirmed by amplifying a single fragment of 315bp length which corresponded with Fullaondo et al., 1999. No amplification was produced with the specific primers for G. pallida. Potato cyst nematodes (PCNs) are considered quarantine pests in Iran and this is the first report of the genus Globodera and G. rostochiensis from Iran.

Figure1
Figure 1: Patches of infested potato field showing poor growth
Figure2
Figure 2: Mature females and cysts of Potato cyst nematode, Globodera rostochiensis on the root surface of potato plant

References

OEPP/EPPO, 2004. Globodera rostochiensis and Globodera pallida. PM 7/40(1),Bulletin OEPP/EPPO Bulletin34, 309 –314.

Fullaondo A, Barrena E, Viribay M, Barrena I, Salazar A, Ritter, E. 1999. Identification of potato cyst nematode species Globodera rostochiensis and G. pallida by PCR using specific primer combinations. Nematology 1, 157-163.

Tanha Maafi Z, Subbotin SA, Moens M, 2003. Molecular identification of cyst-forming nematodes (Heteroderidae) from Iran and a phylogeny based on the ITS sequences of rDNA. Nematology 5, 99-111.

Wouts WM, Baldwin JG, 1998. Taxonomy and Identification. In: Sharma SB, ed. The Cyst Nematodes. Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 83-122

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 17 May 2009 و ساعت 9 AM |
                                                 محمدرضا افيونيان

در اين بررسي تعداد پنجاه استرين جدا شده از ميزبانهاي سيب ، گلابي ، به ، گل سرخ و ازگيل از مناطق قزوين ، تهران ، كرج ، هشتگرد ، طالقان ، خوي ، سلماس و اروميه مورد بررسيهاي فنوتيپي و الكتروفورز پروتئين و پلاسميد و حساسيت نسبت به آنتي بيوتيكها قرار گرفت . استرين ها لوان و كاتالاز مثبت ، قادر به تحريك واكنش فوق حساسيت در برگهاي توتون و شمعداني و توليد تراوشات باكترياييبر روي ميوه هاي نارس گلابي بودند . واكنش گرم و اكسيداز منفي بوده و قادر به احياي نيترات و يا توليد رنگ فلورسانت نبودند. همه استرين ها هوازي اختياري ، اوره آز منفي ، قادر به تحمل نمك طعام 5% و دماي 35 درجه سانتي گراد بودند . واكنش توليد مواد احياء كننده از ساكارز در تمامي استرينها مثبت بود . توليد استوئين پس از دو روز مثبت و پس از پنج روز منفي ثبت گرديد. ژلاتين به كندي هيدروليز شده ولي هيچكدام از استرينها قادر به هيدروليز نشاسته ، كازئين ، آرژي نين ، توئين 80 و يا اسكولين نبودند . توليد اندول ، گاز از گلوكز ، فنيل آلانين دي آميناز ، لستيناز ، فسفاتاز و يا توليد رنگ صورتي در محيط ‏‎YDC‎‏ در تمامي استرينها منفي بود . تمامي استرينها از گلوكز ، ساكارز، گالاكتوز ، مانيتول ، تري هالوز ، ريبوز ، ساليسين ، آرابينوز ، سلوبيوز ، اينوزيتول ، فروكتوز ، گليسرول ، سيترات ، سوكسينات و فومارات استفاده كرده و توليد اسيد يا قليا نموده و اكثرا توانايي مصرف فرمات را داشتند ولي قادر به مصرف اينولين ، اسيد نيكوتينيك ، نيكوتين آميد ، مالونات، تارتارات ، آسكوربات ، گلوكانات ، گالاكتيورونات ، پروپيونات ، اگزالات ، دي گلوتاميك اسيد ، لاكتات ، بنزوات ، استات و يا پلي پكتات سديم نبودند . نقوش الكتروفورز پروتئين همه استرينها يكسان بود و در الكترفورز ژل آگارز نيز تمامي آنها داراي دو نوار پلاسميدي با وزن هاي مولكولي مشابه بودند . تمامي استرين ها در آزمون نشت دو طرفه در آگار در برابر سه آنتي سرم مصرفي يك باند رسوبي قوي ايجاد نمودند. واكنش غير اختصاصي مشاهده نگرديد. آنتي ژن حاصل از باكتري كشته شده با حرارت ، واكنش قوي تر نسبت به آنتي ژن تيمار نشده ( سوسپانسيون باكتري زنده ) توليد نمود . كروماتوگرام حاصل از كروماتوگرافي ليپيدهاي استرين ها روي صفحه نازك سيليكاژل شامل سه لكه عمده بود و تفاوتي بين استرين ها مشهود نبود . بر اساس نتايج حاصله ، استرين ها باكتري عامل آتشك سيب و گلابي جدا شده از مناطق مختلف ايران در خصوصيات بررسي شده همانند ( هموژن ) و غير قابل تمايز بودند.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 13 May 2009 و ساعت 5 PM |
                                                              رضا اميدوار

بيماري آتشك درختان ميوه دانه دار گسترش جهاني داشته و در سال هاي اخير نيز خسارات هنگفتي به باغ هاي ميوه دانه دار در برخي مناطق ايران وارد كرده است. از آنجا كه بدون شناخت دقيق عامل بيماري مبارزه با آن مشكل خواهد بود، لزوم بررسي و شناخت دقيق عامل بيماري و تنوع ژنتيكي آن ضروري مي باشد. با توجه به اين كه تنوع ژنتيكي استرين هاي باكتري E,amylovora، جداشده از ميزبان ها و مناطق مختلف ايران بررسي نشده است، اين تحقيق به بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي ايراني باكتري اختصاص يافت. جدايه هاي باكتريايي جمع آوري شده از ميزبان ها و مناطق مختلف جغرافيايي ايران، از لحاظ ويژگي هاي فنوتيپي و الگوي پروتئيني و همچنين تنوع ژنتيكي تعدادي از استرين ها با استفاده از نشانگر RAPD مورد بررسي قرار گرفت. انجام آزمون هاي فيزيولوژيكي و بيوشيميايي و مقايسه الگوي پروتئيني، وجود سطح تشابه بالايي را در ميان استرين ها آشكار ساخت. همچنين تمامي استرين ها در آزمايشات RAPD-PCR، الگوهاي يكساني توليد كردند. بنابراين مشخص گرديد كه استرين هاي ايراني E.amylovora از نظر ژنتيكي مشابه بوده و بر اساس منطقه جغرافيايي، ميزبان و سال جداسازي قابل تفكيك نيستند.


 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 13 May 2009 و ساعت 5 PM |

Parrotia persica (Persian Ironwood) is a deciduous tree in the family Hamamelidaceae, the sole species in the genus Parrotia but closely related to the genus Hamamelis (Witch-hazels). It is native to northern Iran, where it is endemic in the Alborz mountains

File:Morlanwelz Mariemont JPG22a.jpg.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 3 May 2009 و ساعت 5 PM |

Eucalypt leafspots Species:

Aulographina eucalypti (Ascomycete) (anamorph Thyrinula eucalypti)

Mycosphaerella cryptica (Ascomycete) (anamorph Colletogloeum nubilosum)

Mycosphaerella nubilosa (Ascomycete)

Mycosphaerella swartii (Ascomycete) (anamorph Sonderhenia eucalyptorum, syn. Hendersonia eucalyptorum)

Phaeophleospora eucalypti (Ascomycete) (syn. Kirramyces eucalypti, Septoria pulcherrima)

Phaeothyriolum microthyrioides (Ascomycete) (syn. Microthyrium eucalypti)

Pseudocercospora eucalyptorum (Ascomycete anamorph) (syn. Cercospora eucalypti)

Trimmatostroma bifarium (Ascomycete anamorph)

Trimmatostroma excentricum (Ascomycete anamorphFig, 13: Leafspots caused by Aulographina eucalypti on Eucalyptus regnansFig. 16: Cankers on twigs of Eucalyptus delegatensis caused by Mycosphaerella cryptica)


+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 25 Apr 2009 و ساعت 11 AM |
خودتان در مورد این عکس قضاوت کنید

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 24 Apr 2009 و ساعت 10 PM |
فرایندی است که سلول باکتری را در مقابل ترنسپوزون ها و فاژ ها محافظت میکند ,به دو صورت Transcriptional gene silencing  و Post-transcriptional gene silencing  رخ ميدهد. كه ...
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 11 Apr 2009 و ساعت 5 PM |
سال نو بر همه دوستان و همراهان دائمی وبلاگ مبارک باد
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 24 Mar 2009 و ساعت 11 PM |