صفرعلي مهديان ، سيد يحيي كاظمي، بهنام اميري

خيار در بعضي مناطق مرطوب كشور براي مبارزه با بيماري سفيدك كركي با قارچ كش مانكوزب سم پاشي و پس از گذشت مدت زمان كوتاهي برداشت مي شود. بنابراين تعيين ميزان باقي مانده اين قارچ كش در ميوه خيار، از نظر حفظ سلامت مصرف كنندگان اهميت دارد. مقدار باقي مانده اين قارچ كش در نمونه هاي ميوه خيار كه به طور تصادفي جمع آوري مي شوند، تعيين مي گردد. از هر نمونه 100 گرم وزن و در دستگاه سوكسله با حلال ان- هگزان، عصاره آن استخراج
مي شود. ميزان جذب نور با طول موج 280 نانومتر اين عصاره در دستگاه اسپكتروفتومتر اندازه گيري و در نمودار خطي، نشان دهنده رابطه بين ميزان جذب نور توسط يك عصاره با رقت ماده موثره اين قارچ كش موجود در آن، قرار داده مي شود و مقدار باقي مانده قارچ كش مانكوزب در عصاره هر نمونه تعيين مي شود. بيشينه باقي مانده مجاز اين قارچ كش 2 ميلي گرم در هر كيلوگرم ميوه خيار است.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 27 Jul 2012 و ساعت 1 AM |

 

ليست سموم رايج در ايران و مقدار مصرف آنها

 

 

نام عمومی قارچ کش

 

نام تجاری قارچ کش

 

فرمولاسیون

 

مقدار مصرف

 

موارد توصیه

 

ادیفنفوس

 

 

هینوزان

 

EC 50%

 

 

1لیتر

 

بلاست برنج

اكسي كلرور مس


اکسی کلرورمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوپراویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 35%

 

 

 

 

5-2درهزار

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 Kg درهکتار

 

        آتشک سیب و گلابی

ü            لب شتری هلو

ü            بلایت گردو

ü            بیماری دارخور

           غربالی هسته دارها          شانکر باکتریایی هسته دارها

ü            لکه آجری بادام

ü            آنتراکنوز گردو

سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فر

سفیدک پودری گوجه فرنگی

ü            ناتراسیا مرکبات(سرخشکیدگی)

           گموز پسته

   پوسیدگی گل آذین خرما

 سفیدک داخلی جالیز وسبزی

 

ایپرودیون+کاربندازیم

 

رورال- تی اس

 

WP 52.5%

یک در هزار

1 کیلو گرم در هکتار

دو در هزار

  لکه قهوه ای نواری جــــــو

           شیت بلایت

ü            زردی نخود

 

ایمازالیل

 

فونگافلور

 

LS 5%

 

یک در هزار

 

لکه قهوه ای نواری جــــــــــو

 

 

 

 

بنومیل

 

 

 

 

 

بنلیت

 

 

 

 

 

WP 50%

 

 

 

نیم تا یک در هزار

 

 

 

 

 

1 Kg

1-1.5 Kg

           لکه قهوه ای برنج            پوسیدگی ژیبرلای طوقه برنج

          لکه سیاه سیب   

        سفیدک پودری سیب و هلو  شانکر سیتوسپورایی  

پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه

      پوسیدگی سفید ریشه

         زردی نخود

     خشکیدگی سرشاخه توت 

  سفیدک سطحی چغندر قند

لکه برگی سکوسپورایی چغندر

 

بیترتانول

 

بایکور

 

WP 25%

 

.75 در هزار

 

لکه سیاه سیب

 

پروپیکنازول

 

تیلت

 

EC 25%

 

0.5 – 1

لیتر در هکتار

          سیاهک هندی

            زنگهای غلات

           فوزاریم ریشه و خوشه غلات

ü        سپتوریوز گندم

           شیت بلایت برنج

          سیاهک آشکار نیشکر

 

پنکونازول

 

توپاز

 

EW 20%

 

0.125 درهزار

 

سفیدک حقیقی مــــــو

 

تبوکونازول

 

فولیکور

 

EW 25%

 

یک لیتر در هکتار

 

سیاهک هندی و زنگهای غلات

 

تبوکونازول

 

راکسیل

 

DS 2%

 

یک و نیم در هزار

 

سیاهک آشکار گندم و جـــــــو

 

تبوکونازول

 

راکسیل

 

FS 6%

 

نیم در هزار

 

سیاهک پنهان گنــــــــدم

 

تریادیمنول

 

بایتان

 

DS 7.5%

 

دو در هزار

 

سیاهک پنهان و آشکار گندم

 

تری تیکونازول

 

رئال

 

FS 20%

 

 

0.2 درهزار

 

سیاهک پنهان گنــدم

 

تری دیمورف

 

کالکسین

 

EC 75%

 

0.75 لیتر

 

سفیدک حقیقی چغندر قند

 

تری سیکلازول

 

بیم

 

WP 75%

 

نیم کیلوگرم

 

بلاست برنــــج

 

تیابندازول

 

تکتو

 

WP 60%

 

 

2 در هزار

     مرگ گیاهچه سیب زمینی

          سیاهک پاکوتاه گندم

          مرگ گیاهچه حبوبات

ü            برق زدگی نخود

 

تیابندازول+فلوتریافول

 

وینسیت پی

 

DS 5%

 

2 در هزار

 

سیاهک پنهان و آشکار گندم

 

تیوفانات متیل

 

توپسین ام

 

WP 70%

 

نیم در هزار

      شانکر سیتوسپورایی

  پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه

        پوسیدگی سفید ریشه

 

تیوفانات متیل تیرام

 

همای کت

 

WP 80%

 

3 در هزار

 

پوسیدگی طوقه و ریشه برنج (ژیبرلا)

 

دودین

 

ملپرکس

 

WP 65%

 

1در هزار

 

لکه سیاه سیــب

 

دیفنوکونازول

 

دیویدند

 

DS 3%

 

1-2 در هزار

 

           سیاهک پنهان گندم

        سیاهک پاکوتاه گندم

 

دیفنوکونازول

 

دیویدند

 

FS 3%

 

1 در هزار

 

سیاهک پنهان گندم

 

دینوکاپ

 

کاراتانLC

 

EC 35%

 

یک در هزار

          سفیدک حقیقی هلو

          سفیدک حقیقی سیب

           سفیدک سطحی رز

 

 

 

 

دینوکاپ

 

 

 

 

کاراتانFN-57

 

 

 

 

Wp18.25%

 

 

 

 

یک الی دو در هزار

        سفیدک حقیقی سیب

          سفیدک حقیقی هلو

          سفیدک حقیقی مـــو

       سفیدک حقیقی جالیز

      سفیدک سطحی یونجه

        سفیدک پــــودری توتون

       سفیدک پودری انبـــه

     سفیدک سطحی چغندر

       کنه حنایـی گوجه فرنگی

 

 

دینیکونازول

 

سومی ایت

 

WP 2%

 

دو در هزار

 

سیاهک پنهان و آشکار گندم

 

دینیکونازول

 

سومی ایت

 

FS 2%

 

یک در هزار

 

سیاهک پنهان گندم

 

 

زینب

 

 

 

دیتانZ-78

 

 

 

WP 80%

 

 

 

2 – 3 در هزار

          آنتراکنوز گردو

         لکه شکلاتی باقلا

          سفیدک داخلی مــو

         سفیدک دروغی چغندر

          سفیدک دروغی توتون

          کنه نقره ای مرکبات

 

سایپروکونازول

 

آلتو

 

SL 10%

 

0.5 – 1 لیتر در هکتار

ü            سیاهک هندی

           زنگهای غلات

          سپتوریوز گندم

      سرکوسپورای برگ چغندر

 

سایپروکونازول+کاربندازیم

 

آلتوکمبی

 

SC 46%

 

0.6 لیتر

 

پوسیدگی فوزاریمی ریشه گندم

           فوزاریم خوشه گندم

 

سولفور

 

گل گوگرد

 

پودر میکرونیزه

 

60 – 90 Kg

          سفیدک پودری مــــو

         انواع کنه های تارتن

 

 

سولفور

 

 

 

الوزان- کوزان

 

 

 

Wp 80-90%

 

 

 

 

1.5 -3در هزار

        سفیدک حقیقی مـــــو

        سفیدک حقیقی سیب

         سفیدک پودری  جـــالیز

        سفیدک سطحی یونجه

      سفیدک سطحی رز

       کنه اریوفید پستـــه

  کنه های تارتن سبزی و جالیز

 

سولفور

 

الوزان- کوزان

 

DF 80%

 

3 در هزار

 

سفیدک حقیقی مـــــــو

 

 

 

 

سولفات مس+آب آهک

 

 

 

 

 

ترکیب بردو

 

 

 

 

 

---------

 

 

 

 

 

 

با نظر کارشناس

0.5 _10 درصد

 

   آتشک درختان میوه دانه دار

    فتیله نارنجی درختان میوه

       پیچیدگی برگ هلو

  بیماری غربالی هسته دارها

   شانکر باکتریایی هسته دارها

   شانکر باکتریایی مرکبات

      لکه آجری بادام

    پوسیدگی فیتوفتورایی درختان

    آنتراکنوز گردو

ü            گوموز مرکبات

ü            انگومک پسته

 

فلوتریافول

 

ایمپکت

 

SC 12.5%

 

یک لیتر در هکتار

 

سیاهک هندی و زنگهای غلات

 

فلودیوکسونیل

 

سلست

 

FS 2.5%

 

دو در هزار

 

پوسیدگی طوقه و ریشه برنج (ژیبرلا)

 

 

کاپتان

 

 

 

اورتوساید- کاپتان

 

 

 

WP 50%

 

 

 

3 در هزار

    لکه سیاه سیب

   لب شتری هلو

      غربالی درختان میوه

     مومیایی درختان میوه

      بوته میری نخود

        لکه قهوه ای باقلا

     لکه برگی آلترناریایی پسته

     سفیدک داخلی چغندر قند

 

کاربندازیم

 

باویستین- دروزال

 

Wp 50-60%

 

دو در هزار

لکه برگی سرکوسپورائی چغندر قند

   سیاهک آشکار جــو و گندم

 

کاربوکسین

 

ویتاواکس

 

Wp 75%

 

2 - 2.5 در هزار

  سیاهک آشکار جــو و گندم

  مرگ گیاهچه حبوبات

    مرگ گیاهچه و بذر پنبه

 

 

 

 

      

کاربوکسین تیرام

 

 

 

 

 

 

 

ویتاواکس- تیرام

 

 

 

 

 

 

WP 75%

 

 

 

 

 

 

 

1-3 در هزار

  پوسیدگی طوقه و ریشه برنج

  مرگ گیاهچه چغندر قنـــــــد

  سیاهک دروغـــــــــی برنج

  بیماریهای بذر و گیاهچه پنبه

 انواع سیاهکهای ذرت

  لکه قهـــــــوه ای برگ ذرت

 سیاهک پنهان و آشکار گندم

   سیاهک آشکار و پنهان جــو

  لکه قهوه ای نواری جــــــــو

پوسیدگی فوزاریمی ریشه گندم

  لکه قهــــــــوه ای برنج

 

کاربوکسین تیرام

 

ویتاواکسFF

 

FL 40 %

 

2.5 در هزار

   سیاهک پنهان و آشکار گندم

   سیاهک آشکار جــــــــــو

 

کلروتالونیل

 

داکونیل

 

WP 75%

 

1.5 Kg  در هکتار

 

آلترناریای گوجه فرنگی

 

 

مانب

 

 

 

دیتان M-22

 

 

 

WP 80%

 

 

 

1- 3 در هزار

 

   سفیدک دروغی مـــــــــو

     لکه شکلاتی باقلا

   سفیدک سبزی و جالیز

   لکه قهوه ای برگ یونجه

    سفیدک داخلی چغندر قند

  سفیدک دروغی توتون

 

 

 

 

مانکوزب

 

 

 

 

 

دیتان M-45

 

 

 

 

 

WP 80%

 

 

 

 

 

 

 

معمولاً محلول

 1 -2 در هزار

 آلترناریای گوجه و سیب زمینی

سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی

  سفیدک داخلی یونجه

    سیاهک سخت جــــو

   مومیای میوه

  لکه آجری بادام

 برق زدگی نخود

سفیدک داخلی و بوته میری جالیز

 کنـــه زنگ مـــرکــبـات

 

متالاکسیل

 

ریدومیل

 

G 5 %

 

20 -25 Kg

سفیدک داخلی سبزی و جالیز

    بوته میری سبزی و جالیز

 

 

نوآریمول

 

تریمیدال

 

EC 9 %

ü        0.75 در هزار

ü        0.2 در هزار

    سفیدک حقیقی سیب

      سفیدک پودری مـــــو

 

هگزاکونازول

 

انویل

 

SC 5 %

 

0.25 در هزار

 

سفیدک حقیقی مــــو

 

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 4 Jan 2009 و ساعت 7 PM |
                               عبدالحسين جمالي زواره ، عباس شريفي تهراني

بيماري سفيدك پودري كه عامل آن قارچ Podosphaera fusca است، از بيماري هاي مهم كدوييان است و رايج ترين روش كنترل آن استفاده از قارچكش ها مي باشد. اما اثرات جنبي كاربرد قارچكش ها، يافتن روش هاي ديگري را براي كنترل بيماري ضروري مي سازد كه از جمله آنها القا مقاومت در گياه قابل ذكر است. در اين پژوهش اثر شش تركيب شيميايي اسيبنزولار- اس- متيل (ACI)، اسيد بتاآمينوبوتريك (BABA)، اسيد ساليسيليك (SA)، اسيد نيكوتينيك (NA)، فسفات دي پتاسيم (K2P) و عصاره گياه Reynoutria sachalinensis (Bs) در القا مقاومت در خيار (رقم سوپردامينوس) عليه بيماري سفيدك پودري بررسي شد. براي بررسي اثر تركيبات در القا مقاومت، محلول آنها بر پشت و روي برگ هاي گياه پاشيده شد و 24 ساعت بعد سوسپانسيون اسپور بيمارگر روي گياه مايه زني گرديد. براي بررسي امكان القا مقاومت سيستميك، محلول تركيب بر پشت و روي اولين برگ حقيقي گياه پاشيده شد و 24 ساعت بعد سوسپانسيون اسپور بيمارگر روي اولين و دومين برگ مايه زني گرديد. ده روز بعد ميانگين تعداد لكه بيماري در واحد سطح برگ هاي مايه زني شده محاسبه گرديد. نتايج نشان داد كه كليه اين تركيبات وقتي يك روز قبل از مايه زني بيمارگر روي بوته به كار رفتند، شدت بيماري را كاهش دادند، گرچه ميزان تاثير آنها متفاوت بود. ACI و Rs بيماري را بيش از 95% (نسبت به شاهد) كنترل كردند، BABA و K2P با 50 تا 70 درصد كنترل، تاثير نسبي در جلوگيري از آلودگي داشتند و SA و NA با كمتر از 35% كنترل، تاثير قابل توجهي در كاهش آلودگي نداشتند. از نظر كنترل سيستميك بيماري، ACI كاملا موثر بود، BABA و K2P تاثير سيستميك نسبي نشان دادند يعني كنترل بيماري روي برگ دوم حدود 70 تا 80 درصد كنترل در برگ اول بود. Rs، SA و NA از نظر كنترل سيستميك بسيار ضعيف (كمتر از 30% برگ اول) بودند. در آزمايش هاي مزرعه اي نيز اثر سيستميك اسيبنزولار در كنترل بيماري برابر با موثرترين قارچكش ها يعني پنكونازول و هگزاكونازول بود و با آنها در يك گروه آماري قرار گرفت. مجموع نتايج نشان داد كه ACI وRs تركيبات موثري براي القا مقاومت خيار در برابر سفيدك پودري هستند.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 21 Dec 2007 و ساعت 5 PM |
            اصغر حيدري ، داريوش صفايي ، سعيد ارومچي ، جهانشاه بساطي  

در اين تحقيق تاثير قارچ كش هاي جديد اوپوس (اوپوكسي كونازول) و مقايسه آن با سموم قارچ كش هاي متداول عليه سفيدك پودري چغندر قند در استان هاي آذربايجان غربي و كرمانشاه طي دو سال مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با پنج تيمار در چهار تكرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايش سموم دينوكاپ، سولفور (گوگرد و تابل)، كاليكسين، اوپوس و شاهد (آبپاشي) بودند. يادداشت برداري نهايي از درجه آلودگي تيمارها با مقياس 6-1 كه در آن نمره يك بدون آلودگي و نمره شش آلودگي 100-81 درصد بود، با فاصله زماني 15 روز بعد از آخرين سمپاشي صورت گرفت. تجزيه و تحليل نتايج با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانكن نشان داد كه در آذربايجان غربي، در هر دو سال اختلاف تيمارهاي سمپاسي شده از نظر آلودگي به بيماري سفيدك پودري با شاهد در سطح يك درصد و پنج درصد معني دار بود. مقايسه ميانگين درجه تاثير تيمارهاي آزمايشي نشان داد كه قارچ كش اوپوس بيشترين تاثير را در كنترل بيماري سفيدك پودري چغندرقند داشته است. در آزمايش كرمانشاه در سال اول به علت پايين بودن شدت بيماري در مزارع منطقه اختلاف معني داري بين تيمارها مشاهده نگرديد ولي در سال دوم، اختلاف تيمارهاي سمپاشي شده با شاهد در سطح يك و پنج درصد معني دار بود. از نظر عملكرد و درصد قند ريشه نيز تيمارهاي سمپاسي شده به شاهد ارجحيت داشتند.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 10 Dec 2007 و ساعت 3 PM |

Fungicides registered for black spot control should be applied preventatively to susceptible roses starting in spring before the new leaves become spotted. From this time through frost, the plants should never pass through a rainy period without a protective coating of fungicide on the leaves. Fungicides registered for black spot control include propiconazole (e.g. Banner), thiophanane methyl (e.g. Cleary 3336), chlorothalonil (e.g. Daconil 2787), mancozeb (e.g. Fore, Dithane, or Maneb), thiophanate methyl + mancozeb (e.g. Zyban), trifloxystrobin (e.g. Compass) and myclobutanil (e.g. Systhane). Most of these fungicides can be sprayed at 7-10 day intervals when rains are infrequent. During rainy weather, it may be necessary to spray the plants more frequently. Details on rates and timing of application can be found the current Virginia Pest Management Guide for Home Grounds and Animals (VCE Publication 456-018) or the Virginia Pest Management Guide for Horticultural and Forest Crops (VCE Publication 456-017), http://www.ext.vt.edu/pubs/pmg/. For information on the proper use of pesticides and fungicides, refer to any current VCE pest management guide

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 26 Nov 2007 و ساعت 10 PM |
                                                       جواد سرودی

بیشترین و وسیع ترین مطالعات در مورد عوامل ضدقارچی طبیعی روی فیتوالکسین ها(Phytoalexin)  انجام شده است. هر چند اکنون عوامل دیگری شامل کیتینازها(Chitinases) ،بتاگلوکانازها (β(1,3) glucanases) ،لکتین های متصل به کیتین ، زآمایتین ها(Zeamatins) ،تیونین ها (Thionins) و پروتئین های غیر فعال کننده ریبوزوم، به عنوان تنظیم کننده های مهم قارچی شناخته شده اند، لیکن بعضی، از قبیل تیونین ها و پروتئین های غیر فعال کننده ریبوزوم، به این دلیل که میزان سمیت بالا و غیر قبولی برای پستانداران دارند، امکان توسعه آنها به عنوان قارچ کش محدود است، بقیه نیز فعالیت ضد قارچی ضعیفی از خود نشان می دهند. تحقیقات اخیر پروتئین هایی را یافته است که خاصیت سمیت اختصاصی علیه قارچ ها دارند و حداقل مشابه تریازول و هگزاکونازول علیهC. Beticola  روی چغندر قند تا دو هفته بعد از استفاده موثر هستند.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 7 Jun 2007 و ساعت 2 PM |
عوارض محیط زیستی سموم کشاورزی با نانوتکنولوژی کاهش می یابد
دبیر کمیته نانوتکنولوژی وزارت جهاد کشاورزی از کاهش قابل توجه عوارض محیط زیستی سموم کشاورزی به دنبال دستکاری نانوتکنولوژیک در این سموم خبر داد .

علیمراد سرافرازی در حاشیه همایش یک روزه نانوتکنولوژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی مهر در کرج ادامه داد : در حال حاضر، میزان عوارض محیط زیستی سموم کشاورزی ، بسیار بیشتر از منافع اقتصادی آن است و این مسئله ، لزوم تحول در ساختار آنها را به کمک نانوتکنولوژی آشکار می کند .

وی تصریح کرد : ذرات سموم کشاورزی به وسیله عواملی از قبیل باد ، وارد هوا شده و با ورود به سیستم تنفسی بدن ، فرد را در معرض انواع بیماری های استنشاقی قرار می دهد .

این مسئول از احتمال آلوده شدن آبهای جاری به عنوان پیامد دیگر سموم کشاورزی نام برد و افزود : با توجه به اهمیت آب در چرخه حیات ، آلوده شدن آن کل محیط زیست را تهدید می کند و به همین دلیل تا حد امکان باید از ورود سموم به آبهای جاری جلوگیری شود .

سرافرازی خاطر نشان کرد : تحولات نانوتکنولوژیک ، با افزایش میزان سوددهی و کاهش عوارض سموم کشاورزی ، معضلات ناشی از این سموم را رفع می کند و آنها را به محصولاتی کاملاً مفید تبدیل می کند .

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 17 May 2007 و ساعت 1 PM |
 كاربندازيم (باويستين)

- بنوميل (بنليت)

- تيا بندازول (تكتر)

- تيوفانات متيل (توپسين ام).

 

 

از زمانهاي بسيار دور دانشمندان در پي يافتن ترکيباتي بودند که پس از پاشيدن بر روي گياه در بافت گياه حرکت کند و بيماري‌هاي ساير نقاط که در تماس با قارچ‌كش قرار ندارد را کنترل نمايند. در سال 1950 آنتي بيوتيک، سال 1962 قارچ کش سيستميک و سال 1964 دو قارچ کش کاربوکسي و اکسي کاربوکسي کشف شدند.

آنتي بيوتيك‌ها عليه بلاست برنج كاربرد دارند. تركيبات آلي فسفره عليه قارچ‌هاي برنج استفاده مي‌شوند، و قارچ‌كش‌ها عليه زنگ ميخك، گل ميمون و گل سرخ كاربرد دارند. هم‌چنين قارچ‌كش‌هاي بيزيميدازول عليه طيف وسيعي از بيماري‌هاي قارچي گياهان زينتي كاربرد دارند.

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 16 May 2007 و ساعت 2 PM |

- تيرام؛

- فربام؛

- زيرام.

 دي تيو كاربامات‌ها حداقل داراي دو اتم گوگرد هستند. به همين دليل بعضي از دانشمندان آنها را قارچ کشهاي آلي گوگردي نيز ناميدهاند. اين قارچ کشها بر اساس ساختمان شيميايي به دو گروه اصلي طبقه بندي مي شوند.

دي ميتل دي تيوکارباماتها که در  ساختمان آنها اتم نيتروژن به اتم هيدروژن متصل نيست. تيرام براي ضد عفوني کردن خاک، بذر و پياز گلها بکار گرفته مي‌شود، فربام بر عليه بيماري‌هاي درختان و صيفيجات و غيره استفاده مي‌شود، و محلول فربام محتوي آهن است و روي گياهان زينتي استفاده نمي‌شود زيرا رنگ سياهي روي گياهان باقي ميگذارد.

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 16 May 2007 و ساعت 2 PM |

نام عمومی قارچ کش

 

نام تجاری قارچ کش

 

فرمولاسیون

 

مقدار مصرف

 

موارد توصیه

 

ادیفنفوس

 

هینوزان

 

EC 50%

 

 

1لیتر

 

بلاست برنج

 

 

 

 

 

 

 

اکسی کلرورمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوپراویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 35%

 

 

 

 

 

 

5-2درهزار

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 Kg درهکتار

 

 

ü            آتشک سیب و گلابی

ü            لب شتری هلو

ü            بلایت گردو

ü            بیماری دارخور

ü            غربالی هسته دارها

ü            شانکر باکتریایی هسته دارها

ü            لکه آجری بادام

ü            آنتراکنوز گردو

ü            سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی

ü            سفیدک پودری گوجه فرنگی

ü            ناتراسیا مرکبات(سرخشکیدگی)

ü            گموز پسته

ü            پوسیدگی گل آذین خرما

ü            سفیدک داخلی جالیز وسبزی

plantpathology.net
+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 5 May 2007 و ساعت 12 PM |