ليست سموم رايج در ايران و مقدار مصرف آنها

 

 

نام عمومی قارچ کش

 

نام تجاری قارچ کش

 

فرمولاسیون

 

مقدار مصرف

 

موارد توصیه

 

ادیفنفوس

 

 

هینوزان

 

EC 50%

 

 

1لیتر

 

بلاست برنج

اكسي كلرور مس


اکسی کلرورمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوپراویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 35%

 

 

 

 

5-2درهزار

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 Kg درهکتار

 

        آتشک سیب و گلابی

ü            لب شتری هلو

ü            بلایت گردو

ü            بیماری دارخور

           غربالی هسته دارها          شانکر باکتریایی هسته دارها

ü            لکه آجری بادام

ü            آنتراکنوز گردو

سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فر

سفیدک پودری گوجه فرنگی

ü            ناتراسیا مرکبات(سرخشکیدگی)

           گموز پسته

   پوسیدگی گل آذین خرما

 سفیدک داخلی جالیز وسبزی

 

ایپرودیون+کاربندازیم

 

رورال- تی اس

 

WP 52.5%

یک در هزار

1 کیلو گرم در هکتار

دو در هزار

  لکه قهوه ای نواری جــــــو

           شیت بلایت

ü            زردی نخود

 

ایمازالیل

 

فونگافلور

 

LS 5%

 

یک در هزار

 

لکه قهوه ای نواری جــــــــــو

 

 

 

 

بنومیل

 

 

 

 

 

بنلیت

 

 

 

 

 

WP 50%

 

 

 

نیم تا یک در هزار

 

 

 

 

 

1 Kg

1-1.5 Kg

           لکه قهوه ای برنج            پوسیدگی ژیبرلای طوقه برنج

          لکه سیاه سیب   

        سفیدک پودری سیب و هلو  شانکر سیتوسپورایی  

پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه

      پوسیدگی سفید ریشه

         زردی نخود

     خشکیدگی سرشاخه توت 

  سفیدک سطحی چغندر قند

لکه برگی سکوسپورایی چغندر

 

بیترتانول

 

بایکور

 

WP 25%

 

.75 در هزار

 

لکه سیاه سیب

 

پروپیکنازول

 

تیلت

 

EC 25%

 

0.5 – 1

لیتر در هکتار

          سیاهک هندی

            زنگهای غلات

           فوزاریم ریشه و خوشه غلات

ü        سپتوریوز گندم

           شیت بلایت برنج

          سیاهک آشکار نیشکر

 

پنکونازول

 

توپاز

 

EW 20%

 

0.125 درهزار

 

سفیدک حقیقی مــــــو

 

تبوکونازول

 

فولیکور

 

EW 25%

 

یک لیتر در هکتار

 

سیاهک هندی و زنگهای غلات

 

تبوکونازول

 

راکسیل

 

DS 2%

 

یک و نیم در هزار

 

سیاهک آشکار گندم و جـــــــو

 

تبوکونازول

 

راکسیل

 

FS 6%

 

نیم در هزار

 

سیاهک پنهان گنــــــــدم

 

تریادیمنول

 

بایتان

 

DS 7.5%

 

دو در هزار

 

سیاهک پنهان و آشکار گندم

 

تری تیکونازول

 

رئال

 

FS 20%

 

 

0.2 درهزار

 

سیاهک پنهان گنــدم

 

تری دیمورف

 

کالکسین

 

EC 75%

 

0.75 لیتر

 

سفیدک حقیقی چغندر قند

 

تری سیکلازول

 

بیم

 

WP 75%

 

نیم کیلوگرم

 

بلاست برنــــج

 

تیابندازول

 

تکتو

 

WP 60%

 

 

2 در هزار

     مرگ گیاهچه سیب زمینی

          سیاهک پاکوتاه گندم

          مرگ گیاهچه حبوبات

ü            برق زدگی نخود

 

تیابندازول+فلوتریافول

 

وینسیت پی

 

DS 5%

 

2 در هزار

 

سیاهک پنهان و آشکار گندم

 

تیوفانات متیل

 

توپسین ام

 

WP 70%

 

نیم در هزار

      شانکر سیتوسپورایی

  پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه

        پوسیدگی سفید ریشه

 

تیوفانات متیل تیرام

 

همای کت

 

WP 80%

 

3 در هزار

 

پوسیدگی طوقه و ریشه برنج (ژیبرلا)

 

دودین

 

ملپرکس

 

WP 65%

 

1در هزار

 

لکه سیاه سیــب

 

دیفنوکونازول

 

دیویدند

 

DS 3%

 

1-2 در هزار

 

           سیاهک پنهان گندم

        سیاهک پاکوتاه گندم

 

دیفنوکونازول

 

دیویدند

 

FS 3%

 

1 در هزار

 

سیاهک پنهان گندم

 

دینوکاپ

 

کاراتانLC

 

EC 35%

 

یک در هزار

          سفیدک حقیقی هلو

          سفیدک حقیقی سیب

           سفیدک سطحی رز

 

 

 

 

دینوکاپ

 

 

 

 

کاراتانFN-57

 

 

 

 

Wp18.25%

 

 

 

 

یک الی دو در هزار

        سفیدک حقیقی سیب

          سفیدک حقیقی هلو

          سفیدک حقیقی مـــو

       سفیدک حقیقی جالیز

      سفیدک سطحی یونجه

        سفیدک پــــودری توتون

       سفیدک پودری انبـــه

     سفیدک سطحی چغندر

       کنه حنایـی گوجه فرنگی

 

 

دینیکونازول

 

سومی ایت

 

WP 2%

 

دو در هزار

 

سیاهک پنهان و آشکار گندم

 

دینیکونازول

 

سومی ایت

 

FS 2%

 

یک در هزار

 

سیاهک پنهان گندم

 

 

زینب

 

 

 

دیتانZ-78

 

 

 

WP 80%

 

 

 

2 – 3 در هزار

          آنتراکنوز گردو

         لکه شکلاتی باقلا

          سفیدک داخلی مــو

         سفیدک دروغی چغندر

          سفیدک دروغی توتون

          کنه نقره ای مرکبات

 

سایپروکونازول

 

آلتو

 

SL 10%

 

0.5 – 1 لیتر در هکتار

ü            سیاهک هندی

           زنگهای غلات

          سپتوریوز گندم

      سرکوسپورای برگ چغندر

 

سایپروکونازول+کاربندازیم

 

آلتوکمبی

 

SC 46%

 

0.6 لیتر

 

پوسیدگی فوزاریمی ریشه گندم

           فوزاریم خوشه گندم

 

سولفور

 

گل گوگرد

 

پودر میکرونیزه

 

60 – 90 Kg

          سفیدک پودری مــــو

         انواع کنه های تارتن

 

 

سولفور

 

 

 

الوزان- کوزان

 

 

 

Wp 80-90%

 

 

 

 

1.5 -3در هزار

        سفیدک حقیقی مـــــو

        سفیدک حقیقی سیب

         سفیدک پودری  جـــالیز

        سفیدک سطحی یونجه

      سفیدک سطحی رز

       کنه اریوفید پستـــه

  کنه های تارتن سبزی و جالیز

 

سولفور

 

الوزان- کوزان

 

DF 80%

 

3 در هزار

 

سفیدک حقیقی مـــــــو

 

 

 

 

سولفات مس+آب آهک

 

 

 

 

 

ترکیب بردو

 

 

 

 

 

---------

 

 

 

 

 

 

با نظر کارشناس

0.5 _10 درصد

 

   آتشک درختان میوه دانه دار

    فتیله نارنجی درختان میوه

       پیچیدگی برگ هلو

  بیماری غربالی هسته دارها

   شانکر باکتریایی هسته دارها

   شانکر باکتریایی مرکبات

      لکه آجری بادام

    پوسیدگی فیتوفتورایی درختان

    آنتراکنوز گردو

ü            گوموز مرکبات

ü            انگومک پسته

 

فلوتریافول

 

ایمپکت

 

SC 12.5%

 

یک لیتر در هکتار

 

سیاهک هندی و زنگهای غلات

 

فلودیوکسونیل

 

سلست

 

FS 2.5%

 

دو در هزار

 

پوسیدگی طوقه و ریشه برنج (ژیبرلا)

 

 

کاپتان

 

 

 

اورتوساید- کاپتان

 

 

 

WP 50%

 

 

 

3 در هزار

    لکه سیاه سیب

   لب شتری هلو

      غربالی درختان میوه

     مومیایی درختان میوه

      بوته میری نخود

        لکه قهوه ای باقلا

     لکه برگی آلترناریایی پسته

     سفیدک داخلی چغندر قند

 

کاربندازیم

 

باویستین- دروزال

 

Wp 50-60%

 

دو در هزار

لکه برگی سرکوسپورائی چغندر قند

   سیاهک آشکار جــو و گندم

 

کاربوکسین

 

ویتاواکس

 

Wp 75%

 

2 - 2.5 در هزار

  سیاهک آشکار جــو و گندم

  مرگ گیاهچه حبوبات

    مرگ گیاهچه و بذر پنبه

 

 

 

 

      

کاربوکسین تیرام

 

 

 

 

 

 

 

ویتاواکس- تیرام

 

 

 

 

 

 

WP 75%

 

 

 

 

 

 

 

1-3 در هزار

  پوسیدگی طوقه و ریشه برنج

  مرگ گیاهچه چغندر قنـــــــد

  سیاهک دروغـــــــــی برنج

  بیماریهای بذر و گیاهچه پنبه

 انواع سیاهکهای ذرت

  لکه قهـــــــوه ای برگ ذرت

 سیاهک پنهان و آشکار گندم

   سیاهک آشکار و پنهان جــو

  لکه قهوه ای نواری جــــــــو

پوسیدگی فوزاریمی ریشه گندم

  لکه قهــــــــوه ای برنج

 

کاربوکسین تیرام

 

ویتاواکسFF

 

FL 40 %

 

2.5 در هزار

   سیاهک پنهان و آشکار گندم

   سیاهک آشکار جــــــــــو

 

کلروتالونیل

 

داکونیل

 

WP 75%

 

1.5 Kg  در هکتار

 

آلترناریای گوجه فرنگی

 

 

مانب

 

 

 

دیتان M-22

 

 

 

WP 80%

 

 

 

1- 3 در هزار

 

   سفیدک دروغی مـــــــــو

     لکه شکلاتی باقلا

   سفیدک سبزی و جالیز

   لکه قهوه ای برگ یونجه

    سفیدک داخلی چغندر قند

  سفیدک دروغی توتون

 

 

 

 

مانکوزب

 

 

 

 

 

دیتان M-45

 

 

 

 

 

WP 80%

 

 

 

 

 

 

 

معمولاً محلول

 1 -2 در هزار

 آلترناریای گوجه و سیب زمینی

سفیدک دروغی سیب زمینی و گوجه فرنگی

  سفیدک داخلی یونجه

    سیاهک سخت جــــو

   مومیای میوه

  لکه آجری بادام

 برق زدگی نخود

سفیدک داخلی و بوته میری جالیز

 کنـــه زنگ مـــرکــبـات

 

متالاکسیل

 

ریدومیل

 

G 5 %

 

20 -25 Kg

سفیدک داخلی سبزی و جالیز

    بوته میری سبزی و جالیز

 

 

نوآریمول

 

تریمیدال

 

EC 9 %

ü        0.75 در هزار

ü        0.2 در هزار

    سفیدک حقیقی سیب

      سفیدک پودری مـــــو

 

هگزاکونازول

 

انویل

 

SC 5 %

 

0.25 در هزار

 

سفیدک حقیقی مــــو

 

 

 

+ نوشته شده توسط Meysam Taghinasab در 4 Jan 2009 و ساعت 19 PM |